Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEFENING 1.

haa hoe hoo hou hee hie hij heu hui huu

aa oe oo ou ee ie ij eu ui uu

paa poe poo pou pee pie pij peu pui puu

baa boe boo bou bee bie bij beu hui buu

ta toe too tou tee tie tij teu tui tuu

da doe doo dou dee die dij deu dui duu

ma moe moo mou mee mie mij meu mui muu

na noe noo nou nee nie nij neu nui nuu

Deze oefening wordt van links naar rechts geleerd

OEFENING II.

Dezelfde oefening, maar van boven naar onder en omgekeerd.

OEFENING III.

ha hö hè hï hu

a ö è i ü

Pa po pè pi pü

ba bd bè bi bil

ta tö tè ti tu

da dd dè dï dit

ma md mè mi mü

n& nö nè ni nu

Deze oefening wordt van links naar rechts gelezen.

Sluiten