Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Herdrukken bij JOH. YKEMA te 's-Gravenhage verschenen.

Het Eerste Leesonderwijs

in zeven Stukjes en eene uitvoerige Handleiding,

BEVATTENDE

GEHOOR-, UITSPRAAK- EN LEESOEFENINGEN,

bOOH

M. SCHOONBROOD,

Hoofdonderwijzer bij de Iiijksleerscliool te Maastricht.

HANDLEIDING, Tweede Druk prijs f i.

Uit het Voorbericht bij den Tweeden Druk:

Belangrijke veranderingen — naar ik hoop verbeteringen — heeft net tneoretisch gedeelte ondergaan. Daar de Handleiding in de laatste jaren op verschillende plaatsen door eandidaat-onderwiizers en candidaat-onderwijzeressen bestudeerd werd, heb ik het noodig geacht, de lichten1 n e n " wat uitvoeriger en vooral wat duidelijker toe te

LEESBOEKEN, le, 2e, 3e en 4e Stukje a . . . f 0.20 5e, 6e en 7e Stukje a .... n 0.25

'UT VIERDE DRUK. *^|

De plaatjes in houtgravure en de nieuwe lettertypen zijn voor deze boekjes gemaakt.

Bij (len herdruk van deze Handleiding is in het theoretisch gedeelte nog al eenige verandering en in menig opzicht verbetering aangebracht; ook is nog meer aandacht gewijd aan de uitspraakoefeningen, waarover trouwens binnenkort een afzonderlijk werkje van den schrijver zal verschijnen. Wat de methode betreft, die in deze handleiding is toegelicht en in de leesboekjes (waarvan tegelijk de 4e druk'versehijnt) wordt toegepast, deze is bijna onveranderd gebleven, daar de ervaring, zoowel van den schrijver als van anderen, geleerd had, dat die in de school goed voldoet.

Het Schoolblad, 28-1—1902.

......... dat de hier aangekondigde methode, naar onze

meening, inderdaad eene aanwinst is voor de lagere school, zoodat wij Ze met overtuiging durven aanbevelen in de belangstelling van hen, die er prijs op stellen, dat een goed doordacht aanvankelijk leesonderwijs van de hoogste waarde is voor het eigenlijke, het voortgezet leesonderwijs. De Katholieke School. p. g

Sluiten