Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op drie, vier of meer punten van achter den sluier der aardsche dingen m zuiverder of onzuiverder vorm openbaar wordt, zijn die drie of meer openbaringen in den grond één, omdat ze uit één voorwerp komen, van gelijken oorsprong en natuur zijn, en als kristalliseeringen van één zelfden stroom elkaar zoeken.

Zoo treedt dus de kerk te A. met de kerk te B. in verbinding. Niet om eenheid met haar te zoeken, maar om de eenheid die ze met haar in het lichaam Christi heeft en bezit te belijden en te toonen En dat in verbinding treden gaat niet willekeurig, maar naar

o de bedding lei. Een stroom kan niet loopen zooals hij wil, maar moet loopen naar de bodem helt en weer opbuigt. En zoo ook zijn het de aardsche banden van naast elkaar wonen, van in één gewest wonen, van tot één natie behooren, die op deze banden" overwegenden invloed oefenen. Zoo echter dat al deze verbindingen nooit hooger beteekenis erlangen dan een belijdenis en openbaring van een m den wortel bestaande eenheid; en alzoo nimmer in den zin alsof eerst of ook wezenlijk door deze verbindingen de eenheid zou ontstaan

Samenkomen noemt een Griek, in zijn resultaat, een Synode! Komen dus deze kerken ter openbaring van heur eenheid' saam, hetzij en corps of door delegatie, dan ontstaat er een Synode of samenkomst; dan blijft die Synode voor zoolang de kerken'saam zijn; en valt ze weer weg, als die kerken weer elk aan heur eigen arbeid gaan.

Daar zijn sommige menschen, die allerlei politieke en wereldsche sociale idéés op de kerk van Jezus overbrengen, nu doodelijk bang voor. Voor hen staat de plant met al haar stengels, en niet meer geloovende dat die stengels alle één zijn in den wortel, binden ze nu uitwendig die stengels met een biesje of draadje saam. En zoo ook, niet meer geloovend, niet meer gevoelend, niet meer belijdend, dat alle plaatselijke kerken slechts openbaringen van de ééne kerk zijn, beelden ze zich in dat zij die gemeenten nu eens met reglementaire biesjes of bandjes of draadjes saam moeten binden, en roepen alsof het Godsrijk in gevaar is, als de tuinman zulk een biesje eens verleggen wil of vernieuwen of wat ruimer maken, als <ring de plant daar onder teloor.

Dat nu is door en door ongereformeerd, tegen de Schrift en tegen den aard en het wezen der kerk indruischend. Dat is kort en goed een overbrengen op de kerk van de valsche politieke, despotische theorieën van den meerderheidsdwang, waarin de zenuw van de Fransche revolutie school. Een onheilig bedrijf. Tegen de eere Christi ingaande. En waar niemand meer aan meê mag doen, die ook maar even het door en door onware, valsche en ongoddelijke van dit vreemde inkruipsel heeft ingezien.

Sluiten