Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ander kapitaal dan de liefde die Christus in de zielen werkt, of ook de arme ooit vergeet dat de gave niet komt van den uitreiker, maar dat de uitdeeler is Christus.

Aan het streng en onverbiddelijk in het oog houden van deze grondwaarheid hangt de welstand der gereformeerde kerken. Christus alle dag en alle nacht er bij. Christus in elke samenkomst der gemeente sprekende en getuigende door zijn Woord. Christus in elk sacrament het zegel leggend. Christus in eiken kerkeraad of Synode oordeelend. Christus elke aalmoes uitdeelend. En zoo ook de Christus de uitverkorenen, ziel voor ziel, leidend als de Opperste Herder der schapen! Aldus hebben het onze vaderen beleden, en aldus belijden wij het door zijn gunste nog!

Maar bij die algedurige, nooit ophoudende inwerking van Christus in zijn Verbond, doet die kerk nu instrumenteelen dienst. D. w. z. ze wordt door Hem als gereedschap gebruikt.

De Christus heerscht door zijn Woord en Geest. „Waar het Woord des Konings is, daar is macht." Maar dat Woord blijft niet als een boek daar liggen, tot iemand goed vindt er eens in te gaan bladeren. Neen, maar dat Woord is een wigge, die er in wordt gedreven door een macht van 's Heeren wege besteld, en die macht zoo van het ambt als van de ordenende gewoonte gaat uit van de kerk. Niet van de kerk als dood instituut, maar van de wezenlijke, levende kerk, die bezield is door den Geest, die in Hem als het Hoofd en in ons als zijn lidmaten werkt. Van den mensch, hij zij dan leek of ambtsdrager, is in zijn menschelijke nietigheid hier nimmer sprake. De truffel bouwt niet zoolang hij daar ligt, maar bouwt dan alleen als de hand van den bouwmeester hem met cement over de steenen doet glijden. En zoo ook is de ambtspersoon in het kerkelijk instrument niets zoolang hij liggen blijft, maar belieft het den Koning der kerk in zijn beleid en gunste, om zulk een persoon in de hand te nemen en er de gemeente meê te verbinden aan haar wonden of meê te striemen in haar zonden, dan is die werking krachtig, doorgaande, nooit ijdel in den Heere.

Zulk een macht der gewoonte oefent Koning Jezus nu door zijn Woord in de kerk uit, als Hij in die kerk de usantie inbrengt, dat ieder dagelijks persoonlijk in de eenzaamheid in dat Woord lezen zal; de ordening vaststelt dat in elk huisgezin een of meermalen daags het getuigenis van dat Woord op zal treden; en den regel vaststelt, dat openlijk in de samenkomst der gemeente dit zijn Woord zal worden gepredikt.

Hij verordent daartoe 1°. bij de eenzame lezing den levenden persoon zelf; 2°. voor het huisgezin den vader als priester des gezins; en 3°. in de samenkomsten der gemeente de herders of leerende oudsten.

Maar en deze regelende macht der door Hem ingebrachte gewoonte en deze getuigende macht van de door Hem ingestelde ambten, is

Sluiten