Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bouwt, in de ééne hand, maar ook in de andere het zwaard des Woords, om de ijdelsprekers te verhouwen.

En dit komt er in de Schrift niet maar zoo bij, maar is in het apostolisch getuigenis zoo klaar, kras en kloek uiteengezet, ingeprent en aangedrongen, dat men bij het lezen voelt: „Daar hangt den apostelen alles aan!"

Wat er dan aan hangt?

Dit, er hangt aan, of de uitgieting van goddeloosheid over de wereld weer voort zal gaan, of wel dat edeler zin en hooger bedoelen de kerke Gods bezielen zal. Br hangt aan, of Gods heiligheden in vleeschesdienst zullen geteisterd worden, dan wel of de eere van Gods naam in zijn kerke hoog zal staan.

Zie maar eens, hoe de apostelen van Jezus altoos en onverbiddelijk de dwaalleer in verband brengen met vleeschesdienst, zinnenlust en goddelooze uitgieting van onheiligen zin.

Iets wat natuurlijk volstrekt niet bedoeld is, alsof door elk afwijken van de zuivere leer, elk prediker van dwaalleer zelf persoonlijk goddeloos zou zijn. Zeer zeker is zijn ziel in gevaar. Maar zoo weinig werkt dit onmiddellijk, dat er goddelooze predikers van de waarheid kunnen staan tegenover edele, fijn gevoelende predikers van de leugen. Meer dan eens is dit tusschen modernen en orthodoxen zoo gezien. In alle eeuwen. In elk land.

Neen, de bedoeling is, dat de dwaalleer voortvreet als een kanker, en dat dus de leugen al voortsluipende, inkruipt in het hart, insluipt in de maatschappelijke verhoudingen en eindigt met alle zedelijke orde los te maken.

Een profetie ontzettend, schrikkelijk en op bange wijs juist in onze eeuw vervuld.

X.

DE VOORTGAANDE VERLICHTING VAN DEN HEILIGEN GEEST.

Dezelve dingen aan u te schrijven is mij niet lastig en u is het zeker.

Filipp. 3 : 1.

Hoe, op wat wijs moeten nu de kerken der onderscheidene steden en dorpen het aanleggen, om mét den akker d. i. den Bijbel zeiven, ook de kennis van dien akker van het voorgeslacht over te nemen en, zuiver, zoo mogelijk zelfs nóg gezuiverd cn verrijkt, aan het nakomende geslacht over te leveren?

Sluiten