Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de paus!" Want wel zegt ze de kerk; maar de kerk uit zich volgens haar in de hoogheid der conciliën, en deze hangen weer aan de afkondiging des pausen, als rechtstreeksch orgaan van den Heiligen Geest.

Hierin nu bestrijden we niet het standpunt, het denkbeeld, maar alleen de uitwerking er van.

Ook wij zeggen: Tusschen de valsche en de echte meeningen omtrent het Woord beslist uitsluitend God de Heilige Geest en niemand anders. Ieder is de verklaarder van zijn eigen woord. De Heilige Geest nu is de schrijver van de Heilige Schrift. Alzoo komt ook alleen aan den Heiligen Geest het recht toe, om de Heilige Schrift te verklaren.

Beweert nu Rome daarentegen: „Die Heilige Geest koos daartoe als orgaan den bisschop van Rome, dan wordt dit ten stelligste door ons ontkend, en daarentegen vastgehouden, dat de Heilige Geest ons deze verklaring van de Schrift kennen leert door den arbeid dien Hij eeuw na eeuw aan de kerk op aarde besteedt. Een zienswijze die ongetwijfeld niet de legale preciesheid van Rome ter onze beschikking stelt, maar daarentegen de levende inwerking van den Heiligen G^est in de kerk tot haar recht doet komen, en voor een Bijbelprediker of Bijbeluitlegger de nabijheid van den Heiligen Geest tot eisch stelt.

Alleen wanneer de prediker of Bijbeluitlegger of catecheet in zijn spreken door den Heiligen Geest voorgelicht, geleid en bezield wordt, loopt de waarheid recht. Wat niet uitsluit, dat desnoods ook een volstrekt ongeloovige, ja, een spotter een waarheid na kan praten, en dat ook die nageprate waarheid kracht kan oefenen. Maar waar sprake is van toebrenging van het Woord aan de gemeente, ben ik dan eeist gevrijwaard tegen het gevaar dat mij een private opinie in pla.ats van het Woord Gods wordt opgedrongen, indien die eigenlijke uitlegger van het Woord de Heilige Geest en niet de daar sprekende zondaar is.

Nu vatten velen dit zoo op, alsof ze, om goed te prediken, eenvoudig in hun binnenkamer hadden te gaan, in ernste het aangezicht Gods hadden te zoeken, en nu voorts zich eenvoudig op den kansel hadden te plaatsen, om woorden te spreken als de woorden Gods.

Dit is alle eeuwen door het uitgangspunt van alle sektarissen geweest. Persoonlijke vroomheid werd als regel voorgehouden van de waarheid die men predikte. Een des te gevaarlijker verwarring van begrippen, omdat het fanatisme, dat alzoo den spreker bezielt, aanstekelijk is, zich voortplant op zijn hoorders, en voor de soms bebelachelijke opinie van den vromen beuzelaar een autoriteit doet gelden als sprak hij „woorden Gods."

Neen, de weg des Heiligen Geestes in dezen is anders.

De Heilige Geest werkt zeer zeker ook op en in het hart van den enkelen prediker of spreker, indien deze persoonlijk God vreest, zijn kind is, en zijn nabijheid zoekt in den gebede, maar daaraan vooraf

Sluiten