Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus den gfn ander antwoord. dan dat de kerk van

keu a lerfe? in lï "t 1 V'e ien' °Pdat moedwil en willenitvente enmTZi Z dwalende meeningen voor Schriftwaarheid uiivente en met de vlag der Schrift dekke.

v ,r,,rrkeerd en onnadenkend is het dus, te zeo-sren- Door de

SSÏÏSS ï V,°dkr,n' .de. .P£

ster die u af<ri 1 i6 kerkbelijdenis ^ de godvruchtige waaknen' WatVï 771' de Heili^ Schrift te ondermij. den over de Cr V K'J bedoelt, is om uw particuliere denklteel-

bedoeling der Schrift in°de plaatsTsetteiT eÏÏÏ ^ ^ fgenlijke

£& £rï diT' "".WASS

door den HeiK lnDerlijk beStand en overeenkomstig haar

l> vu 'f! i eest ^e-even mhoud. Indien nu A l> v zeet-

„1 e Schrift leert de particuliere genade!" en Ji wil daar niet aan

g3e0gtendekketndedVlag: ^ Z'Jn VaIsche °Pinie van 'dgemeenè

schen i en S dan moet dit met uitgemaakt door een duel tusen B; want A en B zijn maar twee kortzichtige voorhii

g^oeg PexeSh' ^ ',eiden 'tzij gen°e* taalkennis, 'tzy

hebben om 5S u' , ^ genoegzame bevatting der waarheid

persoonlijk V r™' v 7 mh°ud der Schrift ™kend vraagstuk

beliidenis die s lsst'n' ...'n daarom is er dan een belijdenis. Ken

de He Let ( t"eCStel!jke Vrucht toont> die dank zij den arbeid

haar ïïüsl J de gemeeüte der eeuwe°. van lieverlee in

nu een revofnti haar°vertu^ gerijpt is. En zoo dikwijls er

der eeuwer tt -lre,gee! °P8ta»1J', dle vlak tegen deze overtuiging

liidenis dezen n JUMt ,®nder80m belijden wil, dan treedt de kerkbe-

Neen ^ T ^ m den we* en voe^ 1'em toe:

derven!" J ' den Zln der Schrift niet derwijs ver-

er "in "df te^en#n nf uurlijk,.niet in volstrekten zin uitgemaakt, dat iets goeds o'ok l Z™ re™lutlonairen denker niet ook wel

Waarom niet^M 7 • ^ bestanddeel van waarheid kan schuilen, ganscheliik niet c't 'sl' u' ' n'1C kerkelijke belijdenis dan ook

Vooreerst dat H?' d mi* Z°°Veel bf.Weert Ze' en .beweert ze terechtverleed kunnen l°° ' \'tSt "^6n en n00*' °f nimmer meer

veiiega kunnen worden, zoodat bv. een ommezwaai van de narticuliere

Ên'te^tweedTd11? F™** fC kei'k Van ChrisU'9 """"gelijk is. e k recht mist 26 overmo,ed^ Pe™on, hij heete dan A of B,

boven de heEL°™ T f'tlcullere opinie op één lijn met, of zelfs maar -illeen de ' ?,■ 6?' en ï n'et zVn particuliere opinie, re tu S der (Ï /ll da8rt0e sn.^niSekomen, de uiting van de rn te mssendm ^ H'' mag w.jzigen in vorm, om ze te vaster

S.» £"» ■»»

Sluiten