Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerkend wTt ï °Pv. for™uThergebed voor de zittingen van den kerkeraad Wat toch gebeurt nu? In onze kerkeraden staat het partij

tegen party. Een der dominees presideert. Zijn ziel is vol van bitterheid tegen een zaak die voorkomen zal. Nu moet hij bidden En wat

°7f' W ln/6n ? ? zondaar? Dit> dat hij (onbewust natuurlijk) zelfs het gebed misbruikt, om zijn tegenstanders te krenken. Schrik-

Ud: " V'n !Sn' indien »»

Hemelsche Vader, eeuwige en barmhartige God! het heeft U beliefd naar Uwe oneindige wijsheid en goedertierenheid, U uit alle menschen' van den ganschen aardbodem eene gemeente, door de verkondiging van het heilig Euangelium, te verzamelen, en dezelve te regeeren ÏnL rt enst r mcnschen- G'J hebt ons ook tot zoodanig ambt en nn H fjf11' e,T ^L°len Soede acht te hebben op ons zeiven heeft r. -i ■ ' wJelke19hrl9tu8 met «S* dierbaar bloed verworven heeft. Dewijl wy nu dan hier in Uwen heiligen naam verzameld zijn om naar het voorbeeld der Apostolische kerken van die dingen, welke "\:00r 0raen \ aangaande den welstand en stichting Uwer kerke volgens ons ambt te handelen; waartoe wij ons zeiven belijden onnut en onbekwaam te wezen, als die van nature niet vermogen

zoo b?HHS °n n tC denkCn' V6el min in het werk testellenzoo bidden wij U, o getrouwe God en Vader! dat Gij, naar Uwe be-

met ITr^YT m r V8n onze tegenwoordige verzameling

' " n Hel .lgen ,Gee8t' die ons in alle waarheid leide. Neem ook

en geef Z UwTt^W ? 7erkeerde bewegingen des vleesches, van «In a ? * Td de eemge regel en het richtsnoer zij

van al onze raadslagen, opdat dezelve mogen strekken tot eer Uws naams, tot stichting Uwer gemeente, en tot ontlasting van onze eigene gewetens, door Christus Jezus Uwen Zoon, die met U en den HeE

prijzen. Amen^ ^ Waarachti»e God' eeuwiglijk zij te loven en te

Wat^ taal, niet waar! Hoe verheft het een vergadering niet waar men zoo aanvang,, terwijl immers dat bidden tegen elkaar in' zooals nu vaak geschiedt, almeê de bitterste der bitterheden is, waarin een zondig schepsel kan komen te vallen.

Een laatste en niet minder afdoende reden eindelijk waarom de

kerken zorg behooren te dragen, dat er eenparige envasl Jo7vt

onderwijzing binnen heel den kring van haar correspondentie best', ligt in den strijd met de wereld. ponaentie besta,

Vergeet het toch niet: de wereld heeft ook haar Catechismus De

deif Hefd" ..ant"oorden van dien catechismus gaan niet, zooals die vau den Heide berger, tegen onze natuur in, maar passen er bij. Dat leert vanzelf. De taal van dien Wereld-catechismus komt tot het oor

Sluiten