Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En hiermede sluiten we ook déze artikelengroep over de Prarticale gevolgen", de laatste uit die breede reeks van artikelen "die geopend werd, toen de zielskreet: „Dat de genade particulier ia!" weer door het land ging; en die we in onderscheidene groepen tot

Zonetten °nderlaten' met de Soede hulPe onze9 Gods, mochten

Ons hoofddoel hiermeê was, om het schriklijk gevaar te voorkomen waarmee de vermenging van goddelijk en menschelijk, van heilie en onheilig, van waarheid en verzinsel, van kerk en wereld, weer dreigde

Er is een grenslijn tusschen het heilige en onheilige, en die grenlliin gaat er uit, zoodra ge den afgod van den vrijen wil weer opricht.

Dan trekt ge naar den mensch toe, wat van Ood afgaat.

Ge laat dan God geen God meer.

En of ge dan voorts al met de schoonste termen den gescheurden rok die zonder naad was, weer aaneen zoekt te weven, dat gelukt u nooit. p

Er is, er bestaat, er werkt nu eenmaal een onverbiddelijke teqen-

stelhng tusschen God den Heere en den gevallen mensch, en daarom

ook tusschen het rijk van dien God en de wereld die de mensch zich maakt.

zien16 tegmstelling moet bloot %Ken> dat ieder ze zie; ze moete

Ze mag niet toegedekt. Ook niet ten deele. Zelfs met geen nhrase der vroomheid. r

En toch, dat nu geschiedt heden ten dage.

Men heft die tegenstelling op, én in wat men van de Heilige bchnft zegt, én in wat men van den Christus gelooft, én in wat men van de wonderen, én in wat men van de verlossing leert. En dat nUTr! j • nker die hedendaags aan den wortel der gemeente knaagt

Uit dien hoofde hebben wij ons onderwonden, om onder opzien tot den Heere onzen God die tegenstelling weer scherp in het hart der kerk, dat is midden in het Werk der Genade te zetten, en vandaar onze zielskreet: Neen, niet alzoo, gij, bedriegers van den welstand der gemeente. Geen Christus pro omnibus, met aan u vriie wilskeus! De genade is particulier!

Maar particulier in het Verbond werkende, en door dat Verbond wegnemend, wat er bij misverstand, d. i. zonder dat Verbond, beleedigends voor Gods ontfermingen in zou schuilen.

Be Genade particulier en het Verbond weer opgericht, ziedaar dan ae polen, waartusschen de geestesstroom van deze artikelenreeks zich voortbewoog.

En opdat nu blijken zou, dat we hiermeê metterdaad weer vasten grond onder de voeten, en weer koers in den gang van het scheepke nebben, besloten we onze breede reeks met een groep van artikelen over de practicale gevolgen; gevolgen bijna op elk terrein van kerke-

Sluiten