Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijke werkzaamheid nawerkend; en die streng uit de waarheid van Verkiezing en Verbond, in hun particulier karakter afgeleid, toonen kunnen, hoe de mildheid, de ruimheid van blik, en evenzoo het rijker historisch en zuiverder paedagogisch inzicht, niet zijn op de hand der tegenstanders, maar aan onzen kant.

Zijn deze artikelen reeds nu op den ontwikkelingsgang der kerk niet zonder invloed gebleken, dan zij, voor zooverre die invloed een heilige, een vertroostende, een Godverheerlijkende was, ongestoorde, krachtdadige doorgang van dien invloed eerbiediglijk afgebeden van Hem, uit wien het al afvloeide, wat er in deze studiën niet onheilig was.

En voor zooveel de schrijver dit goede met zijn zondigen aard bevlekte of bedierf, worde dit verzoend en krachteloos gemaakt door Hem, die weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Heere der heirscharen is zijn Naam !

Sluiten