Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aensien van syn menschelijcke natuere, sommige ten aansien van den stant zijner vernederinge, sommige ten aensien van zyn middelaersampt, ende van de vrywillige dispensatie met welcke hy zich selfs, gewilligh zynen Vader onderworpen heeft als middelaer, om de uytvercorenen tot hem te vergaderen: Geen van dese drie uitleggingen strijt met de Analogie des geloofs. Want se alle drie wel bestaen met de gesonde leere van den persoon ende middelerampte Christi: Ende daerom en hebben se noyt materie van twist gegheven inde Kerke Godes. Zeer veel diergelijcke exempelen sal d'aendachtige Leser in de schriften der rechtgevoelende leeraren connen waernemen. Maer d Arrianen leggen dese plaetse also uyt, als of Christus daer mede soude lochenen dat hy is eewich God, eenes wesens en de heerlijckheyt met zyn Vader. Dese uytlegghinghe strijt met de Analogie des geloofs, waarmede wy gelooven in Christum die waerachtich ende eewig God is. Ende daerom is soodanige uytlegginge inde ghemeynte Godes neil'ens de voorgaende niet te lijden.

Over de Leer-poincten valt insgelijcx tweederley verscheydenheyt: Namelijck, ofte aengaande de maniere van eenich leer-poinct te verclaren ende voor te stellen, ofte over het poinct ende hooft-stuck der Leer self: De verscheydentheydt over de maniere van verclaren en is wederom geen materie van twist inde Kerke Godes. Want dit behoort mede tot de vryheidt van propheteren, ende heeft in sieh die drie nuttelijke bedenckingen daer van wy nu gesproken hebben. Waerom oock de rechtgevoelende leeraeren doorgaens een yder zyn maniere van verclaringe, behoudens altijt het hooftstuck der leere onvervalscht, vrygelaten hebben. Maer wat aenbelangt de poincten der leere zelfs zyn wy gebonden aende waerheyt des Goddelijken woorts, sonder dat wy daer van ter eener, ofte ter ander zyde mogen afwijcken. Ende daarom is in desen de rechte Moderatie, dat een ieder nae ghelegentheyt zijns ampts de waerachtighe leer des H. Evangelij belyde ende Leere, ende de contrarie valsche leere verwerpe ende wederlegghe.

Want God heeft ons zo precijs aen zyn woort gebonden dat wy daer niet en mogen toedoen of afdoen noch daer van wijeken ter rechter of ter slincker handt, ende Christus heeft zyne Apostelen bevolen den volcke te leeren al wat hy haer geboden badde.

Doch de persoonen die met eenige valsche opiniën ingenomen zijn, zijn tweederley: Sommige zyn swacke leerlingen, als die uyt de Heydensehe, Joodsche, ofte Paepsche blindheyt komende, ofte eenige secten ende ketterijen verlatende haer vervougen tot de Kerke Godes om aldaar de Heyslame leere t'haerder salicheyt recht te leeren verstaen, ofte die van eenige verlevdende geesten onrustich ende twijfelachtich gemaekt zijnde, onderrechtmge begeeren. Met desen salmen so modereren dat men se als swacke leerlingen, in Christo opnemende, (volgens de vermaninge Pauli Eom. 14 : 1: die swack is int geloof neemt op, maer niet tot twistige samensprekinge) met behoorlijcke

Sluiten