Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus), de clevne Vossen die de wijnbergen verderven. Maer de swacke ende leerige mogen in hare swachevt een wijltijts gedragen worden: so nochtans dat men, gelijck oock voor geseyt is, met alle gevoechlickhevt haer van de verbor^entheden des Geestelijcken Coninckrycx naerder onderwijse, ende hen haer onverstant levendieh voor ooghen stelle. De Discipulen Christi waren in een groot misverstant aengaende het wereltlijcke Coninckrijc, 't welcke sv meenden dat haer meester Christus oprichten soude, waerdoor sy veel onverstandige redenen voortbrachten, even wel hielden sy Jesum voor den Messiam, ende zijne woorden voor de woorden des levens: de Heere Christus droech haer wel in hare swacheyt, nochtans gaf hy haer by alle gelegentheyt haer onverstant te mercken ende onderrichtese vande nederheyt zijns Coninckrijcx hier op der aerden. Maer de Schriftgeleerden ende Pharizeën die dit onverstant crachtelijck wilden staende houden, ende daerom haer aen Christurri ergherende hem verwierpen, ende andere van hem afkeerich maeckten, heeft hy ernstelijck bestraft ende tegen gestaen.

Inde Gemeynten van Galatiën waren twee quade accidenten, ofte eygentlyck tweederley onsuyvere Leden: de Verleyders, ende de verleyde. d'Apostel droech dese noch voor een wijle tijts, ende sochtse te rechte te brengen: Mijn kinderkens (seyt hy) die ic wederom arbeyde te baren, tot dat Christus een ghedaente in u krijge: vertrouwende oock dat dese zijnen arbeydt by haer soude vrucht doen, sevde hij: lek vertrouwe van u inden Heere, dat ghy niet anders sult gbesint wesen, te weten, dat ghy bemerekende, dat een wevnich suerdeessems den geheelen deech suer maeckt, sult bekennen hoe qualijck dat ghy hebt gedaen, als ghy de valsche Apostelen gehoor hebt gegeven. Maer geenen en wilde hy geensins dulden, want sy waren der gemeynte schadelijck: Och of sy (seyde hy) afghesneden werden die u beroeren, vercondigende haer Gods strenge Gherichte: Die u beroert sal zijn oordeel dragen, wie hy ook zy.

Dit is van het rechte dulden, dat om de vrede te behouden noodig is. Ende dus verre hebben wv verhandelt, 't ghene tot openinge ende verclaringe van onse meeninge desen aengaende noodich was: dewelke nu uyt dit alles lichtelijck can afgenomen werden, ende is vervat in dese vier Propositiën.

De I. is, datmen de leere der waarheyt, niet uyt vleeschelijcke affecten ofte uyt haet van eenighe persoonen, maer uyt een oprechten Goddelijcken yver, met een sachtsinnich gemoet moet verdedigen, ende trachten den verdoolden, soo het eenichsins mogelijk is, te winnen.

Op deze Moderatie, voor soo vele die streckt tot behoudinghe van goede borgerlijcke vrede ende gherusticheyt, loopt het meest al dat la Haye in zyn ghematigden Christen, uyt de discours van Monsieur de la Noüe voortbringht.

Sluiten