Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

twee bewijzen zijn stelling toe te lichten. De eerste is: dat op het irenisch standpunt de waarheid Gods in zijn gemeente geen stand kan houden; waarvan hij zegt:

ls niet de valsehe Leere als een kankeker, ende zyn de menschen niet van natuere tot de leughen gheneghen? Indien men dan de valsehe I^eere laet verbreyden, de waere Leere teghen spreecken, ende die ghene die sulex doen inde ghemeynte nestelen, sonder sich mannelijck daer teghen te stellen: Wat kander doch anders uyt volghen, dan dat de valsehe Leere over al in aller menschen herten de overhant neme, ende geene, oft ymmers seer weynighe ghevonden worden die de waerheydt toestandich zyn? De articulen vande Christelijcke Leere zyn alle gelyck als schaeckelen in eenen keten aen malcanderen gheh'echtet: Ghelijckerwijs een schaekel los gedaen zynde, de geheele keten ter nedervalt: „Also oock, alsmen maer eenen artijckel van de Leere der salicheyt verlochent oft verduvstert, moeten de andere mede opgelost ende gelochent worden: Bij een exempel: Men kan de Leere der ghenadigher verkiesinge niet tegenspreken, ten zy datmen lochent dese sekerheyt der salicheyt, ende de hope der kinderen Godts onseker make. Dit kan wederomme niet gheschieden, ten zv datmen des menschen salicheit stelle in zyn evgen bewaringe, waer toe noodich is datmen de genade vermenge' met de vrije wille. Dese vrije wille kanmen niet staende houden, sonder te lochenen, ymmers eenichsins, de bedorventheidt des Menscen: T'welk niet kan gedaen worden, ten sy datmen de voldoeninge en de versoeninge Christi crencke: Waermede dan ten laetsten het gheheele fondament des Chri9tendoms t' onderste boven wort geworpen ende allenkes soo wijt ghebracht, datmen salicheyt stelle buyten het gheloove aen Ohristum.

Ziet sulcke schoone vruchten konnender voorkomen van sulcke eene valschelijck ghenaemde Moderatie. Men legghe se dan aen op sulcke wyse alsmen wil: Doetmen eenighe poincten verzwijghen, de waerheyt wort verdrukt: bedecktmen het verschil onder dubbelzinnighe manier'e van spreecken, de waerheyt wort verdonckert, ende menschen in twijtfel ghestelt.

Hoe vele hebbender ghemeent dat Augustinus vande genaede Gods te hart disputeerde? Daerom is vande Meesters der sententiën moderatie ghesocht, hoe wel niet die, waer door alle Pelagiaensche Leeringhen worden voor goet ghekent, maer even wel een soodanighe die de ghenaede Godts verduystert: Hoe veele meenender dat selfs Paulus van het rechtveerdichmaekeDde Gheloove te hert spreeckt. Daerom heeftmen ghesocht uytlegghinghen met het menschelijk vernuft overeencomende: Maer die 'hebben de waere stemme des Evangeliums ende den troost der consciëntiën verdrukt. Ziet hoe fijn beschrijft Melanthon de schaede van sulcke eene versierde Moderatie. Ende dit is het dat de Satan altijdt ghesocht heeft ende noch soeckt, siende dat hy met opentlijck de waerheydt aen te tasten, niet en kan uitrichten, soo gaet hyse

Sluiten