Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekomen is, derwaerts neyghen sy haer, ende tot desen eynde spreecken sy de groote ende machtighe deser weerelt na den monde. Soo die ghesint zyn, soo zyn zy oock, t'gheene dien behaecht, behaecht hen oock: t'gheene dien mishaeght, mishaeght hen oock. Sy zyn niet seer onghelijck den Huychelischen Propheten, daer van die Propheet Micheas ghewach maeckt aen zyn derde Oapittel. De welcke Propheteren om geit: Alsmen hen te eten geeft soo Prediken sy, het sal wel toegaen: Wanneer men hen daerenteghen niets inden mont en gheeft soo predicken sy, daer moet een krijch komen.

I)ese zyn alsoo schadeliick als de andere. Want soo licht als sy de waerheyt predicken om profijts wille, vmmers soo lichtelijck sullen sy haer tot de leughen wenden, als sv profijt en ghemack daer van hebben te verwachten. Want doch de leughen ghemeenlijck meer profijts geeft hier op der Aerden als de waerheyt. In somma met wat ooghemerck dat dese moderatie ghedreven wordt, altijt is sy der waerheyt schaedelijck.

Doch laet ons hooren wat sy hier voor reden wederomme teghen brenghen. Mach men dan (segghen sy) niet trachten om de seckten te minderen, ende de ghescheurde Christenhevt te heelen? Israël (claghen sy) leyt gheheel verwont; ende siet niemnnt soeckt het te verbinden: Soudet dan niet een goede vrucht van dese Moderatie wesen, datmen dese menigherley disputen weerde, ende de Christenen onder malcander vereenichde? Antwoort: Het is sonder twijfel goet, ende niet alleen gheoorloft, macr oock noodich, datmen soeckt de seckten te minderen: maer op behoorlijcke wyse. Ende och of wy alle daer naer stonden niet met de mont alleen, maer met de daet ende Waerheydt: niet om den muer met loosen calck te plaesteren, maer om het gewonde Israël recht te verbinden! Maer wat is dit voor een wijse van doen, Israël te willen ghenesen met meerder wonden te slaan ? Ruste te willen maken, met de ruste te verstooren ? Seckten te minderen, met de Seckten toe te vallen, ende de waerheyt te verlaten? Soo en hebben d'Apostelen niet ghedaen. Als d'Apostolische kercken ontrust wierden vande valsche Apostelen, en hebben Paulus ende Karnabas met denselven niet ghehuychelt, of door de vingheren ghesien: Ofte sulck een ydele Moderatie by der handt ghenomen om vrede te maken: Maer zijn opwaerts ghereyst nae Jerusalem, om haer gheschil datse met de valsche Broederen hadden, vanden Apostolischen Synode, bestaende uyt Apostelen en de Ouderlinghen, te laten oordeelen: Op dat waerheyt ende vrede te samen inder Ghemevnte Godes mochte behouden worden. Insgelijcx als de Ghemevnte van Galatia int besonder van de selve valsche Apostelen beroert was, en liet sich de H. Apostel Paulus niet duncken datter wevnich aen ghelegen was, ofmen het aldus ofte alsoo verstondt: Of dat hij om vredes wille wat behoorde toe te gheven: Hy en seyde niet, laet ghij wat vande wet vallen, ende ick van de ghenaede, ende

Sluiten