Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsoo malcanderen te ghemoet gaen : lek en sal de leere vande genaede, ende ghij en sult de leere vande wereken soo hert niet drijven, ende so sullen wy d'een den anderen draghen: Maer hy bestrafte de Galaters wel ernstlijck, datse den valschen Apostelen gehoor hadden ghegheven, ende sochtse weder te brengen tot de erkentenisse van de Waerheyt, vande welcke sy geweken waren, arbeydende haer wederom als kinderkens te baren, totdat Christus een gedaente in haer raoehte crijgen: In suleker voegen moeten wy oock trachten, na het exempel des Apostels 1'auli de secten te minderen, datmen de verleyde vande Waerheydt grondelijck onderrechtende, soecke te brenghen tot eenichevt des Gheloofs: Op dat also de dwalende Schapen tot de rechte Schaeps-koye Christi ghebracht zijnde, het maeh worden één Schaepstal ende één Herder.

Eenige die andersins niet quaet en zijn, maer haer menschelick vernuft wat te veel volghen, meenen datmen om de Waerheyt in te voeren vast op sulcke wijse behoort te handelen, als de Moderateurs om hare opiniën te verbrevden. Want sy meenen datmen voor eerst vande verschillighe poincten wat sal toegheven, ende de partijen wat inruvmen, op datmen in toecomende tijdt zijn slach te beter waerneme, ende der valscher Leeraers listicheydt te bequamelijcker ontdecke. Voorwaer eenen menschelijcken voorslach: Dewelcke soo se eeniehsins inde Politie mach plaets hebben, inde Ghemeynte Godts nochtans gantschelijck niet: Den reghel des Apostels staet vast: Men moet gheen quaet doen, op datter goet uvtcome. De Heere Christus heeft zijn Discipulen wel gheleerdt, datse voorsichtig sullen zijn als Serpenten, maer daer benetlens heeft hy haer bevolen, eenvoudich te zijn als Duyven. Doch dit en comt niet over een met de Christelijcke eenvoudichevt, die rondt en recht uyt gaet, hebbende haer oogemerek alleen op de eere Gods, verbreydinghe der Waerheydt, stichtinge der Gemeynte, ende der menschen salicheydt. Ben voorslach oock die de Waerheydt schadelijck is: Want wat is dit de Waerheydt te verlaten om de selve te bequamelijcker weder te crijghen? Vanden rechten wech af te wijeken, om op den selven te lichtelijcker weder te keeren? Beghintmen te glijden, men raeckt haest vande planck.

Wordt een schakel losghemaeckt, de heele keten valt ter neder. Wordt een steen uyt de muyre ghebroken, de reste sal lichtelijcken volghen. Alsmen begint te parlementeren, seytmen, soo is de Stadt halt ghewonnen, ende wat volchter ghemeenlijck op, anders als overleveringhe vande Stadt? Waer toe sal dan dit Verdingh tusschen de waerachtighe ende valsche leere dienen ? Om de Waerheidt te verlaten, ende over te gheven, op dat wy by onse vleeschelijcke ruste blijven? Dat moet ymmers verre zijn. Ende wie sal ons verseeckeren dat wy in toecomenden tijdt sulcke gheleghentheydt alsmen voorgheeft sullen connen becomen? De valsche leeraers, tot haer voordeel glienomen hebbende, soo veel alsme» haer soude moghen toegheven, stillen in

Sluiten