Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volghenden tijdt noch andere Articulen voortbrenghen, ende den lieden soecken in te scherpen. Ende om de selve te bequaemelijcker in te voeren wederom van nieuwe Moderatie spreecken: Dan salmen wederom ofte in onruste moeten gheraecken, soo men sich daer tegen set: Ofte nae haeren wille modereren ende toegheven als voren gheschiedt is, soo men Vrede wil behouden.

Al waer men dan wederom, soo veel alsmen toegheven sal, vande Leere der Waerheydt sal verliesen. Ende waer sal dan eyndelijck de Waerheydt blijven? Dat men meenen soude datmen als dan beter sal staende connen blijven als te voren, dat is maer ydelheyt.

Want alsmen begint te wijeken, soo ist haest ghedaen: Men wijekt altijdt meer en meer achterwaert: Ende waerom salmen doch alsdan de moderatie minder aennemen als te vooren? Svn dan de lactste Articulen meer Waerheyt als de eerste, oft heeft God eenighe Articulen zijner Waerheyt gelaten in onse goetduncken, om daer van te dispenseren na onse ghevallen, eenighe niet? Zijn de Articulen daer over men modereren wil, plantinghen Gods, of der menschen? Zijn 't plantinghen van menschen, laetse uytgeroeyt worden: Zijn 't plantinghen Gods, soo laetse slaen, ende tot zijner eeren wijt uytgebreyt, ende diese willen uytroeyen vanden Wijnberch des Heeren, met ernst afghekeerdt worden. Doch ghenomen, men dede ghelijck sy voorslaen, men gave wat toe in eenige articulen, ende men bleve daer staen' sonder yet meer te willen inruymen, wat salder dan ghewonnen zijn? Wat sal de eerste Moderatie helpen, alsmen even wel inde oiide onruste sal blijven? Doet hier noch by, twelck wel het swaerste is, dat te bevreesen staet, dat Godt de ' Heere dese verlatinghe ende krenckinghe van zijne waerheyt, met meerder blindtheyt ende dwalingen zal straften. Hij is jalours voor zijue eere, ende yverich voor zijne waerheyt: Hy heeft bevolen datmen tot zijn woort (twelck de waerheyt is) noch toe sal doen, noch af doen. En meenen wy dat hy sulck een lichtveerdich verdingh van zyne waerheyt onghèstraft sal laeten? Hoe souden wv sulex als hv rekenschap van ons quam evschen, voor zvn hooghe Majesteyt konnen verantwoorden? Sullen wv het pont dat, hy ons vertrout heeft, inde aerde begraevcn, op dat wy voor trouloose dienstknechten gheseholden worden? Segghen wy, het is maer een weynich dat wy hebben laeten vallen, sal hy niet antwoorden, soo veel te lichter was 't voor u om te bewaeren? Sal hy ons niet bestraften dat wy weynich oordcelen, t'gene hy ons in zvn woort gheopenbaert heeft, endé t'welc zyne eere betreft,'en zyne w erekinghen int stuck van onse salicheyt ? Ende oft het maer weynich waer, soo moeten wy doch ghedencken, dat hy ons bevolen heeft, oock in liet weynighe ghetrouw te zvn, daerom sal hy segghen tot zynen goeden knecht: Ey ghy goede ende ghetrouwe knecht, omdat gby in het weynighe zyt ghetrouw geweest, soo sal iek u over vele setten. Wie zyn wy dan, dat wy ons souden vermeten vande saecken

Sluiten