Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle «inden, waeyen: Aende ghetrouwe Dienneren Christi, en aalt ghy het doch niet vercrijgen, aUo sy weten dat se voor Gode hare consciëntie suyver moeten behouden: Het wilden de Overpriesteren der Joden om vredes wille den Apostelen bedwingen, datse niet meer en souden spreken inden nainen Jesu, maer sy kregen van hen dese reehtveerdighe antwoorde: Oordeelt ghv of het voor God recht sy u meer te hooren dan God: Want wy en connen niet laten dat wy niet spreken en souden wat wy ghesicn en ghehoort hebben. Zoo sullen de rechtgevoelende oock moghen antwoorden, wy en conneu niet naelaeten, te vercondighen het ghene dat ons God in zijn H. Woordt geopenbaart heeft. Men vindt oock sommighe valsche Leeraers zoo hertneckich datse om gcenderley oorsaecke en willen naelaten hare valsche leeringhen te stroeyen: Andere so gheveynst ende listich, dat, ofse al schoon belooft hebben dit ofte dat te verswijghen, 'tselve nochtans of int heymelijck hier ende daer de luyden inscherpen of voor een wijltijdts versweghen hebbende, naederhandt wederom voor den dach haelen: Daerom salmen haer inde Kercke moeten dulden, ende alsoo occasie gheven om haer meeninghe te verbreyden, wat salder anders als confusie ende verwerringe uyt connen ontstaen?

Dat men meent men sal eenighe nieuwe Articulen uyt ghenerale ende dubbelsinnige manieren van spreken t' samen stellen, nae dewelke de 1'redicanten haer Predicatien sullen moeten richten, ende daermede de Vrede maken, dat is oock ydelheydt: Want benell'ens dat daer onder de valscheydt soo wel can worden bedekt als de waerheydt, twelck de vrome Dienaeren, die voor de zielen der Mensehen moeten waecken, niet en moghen toestaen, soo salse een yeder partije tot zijn voordeel ende verdediginghe van zijne meeninghe soecken te trecken. Daer over de disputen immers soo groot sullen worden, als de voorgaende gheweest zijn: T'welck seer wel aengemerkt heeft den voorsichtighen ende Moderaten Philippus Melanthon, waer over hij in zijn Brief aenden ('ardinael Granveile aldus schrijft: „Zalmen nieuwe articulen maken die sus of so connen ghedraeyt worden, die de verschillen niet grondelijck wech en nemen, maer alleen bewimpelen, deze sullen noch veel grooter scheuringhen maken. Want een veder partije salse trecken om zijn sake te bevestighen, ende d'een salse anders duyden als d'ander. Daerom is het kinderlij ck ende den verstandighen mannen inde kercke Godes onbetamelijck so te spelen met dubbelsinnicheden."

Wederom in zijn verclaringhe over het vijfde Capittel Matthei. „Men moet niet meenen dat de Sophisten vreedsaem zijn die de Religionsverschillen door dubbelsinnighe woorden ende buyehsame vereeninghe willen Modereren ende accorderen. Als ghedaen heeft het Synodus van Syrmien, 't welck ghehoopt heeft dat door desen raet de verschillende Kercken weder souden connen te samen ghevoecht werden: Indien uyt het Symbolum van Niceën wierde uytghenomen

Sluiten