Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaat tegen de macht van Satan, wereld, dood, zonde, leugen en vleescheszin. Christus tegenover den Overste der wereld. De antichrist tegenover den Koning der kerk. En daarom ook een strijd van allen en oen iegelijk die door den Heiligen Geest gezalfd is, hetzij dan ambtelijk, hetzij zaligmakend, dien hij onder, met en voor den Christus strijdt en strijden moet, om staande te blijven. Dien strijd, waarvan Paulus voor zijn sterven getuigde: „Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb het geloof behouden, voorts is mij weggelegd de krone der rechtvaardigheid, welke mij de Heere de rechtvaardige Rechter in dien dag geven zal."

Hieraan voelt men terstond, dat het alzoo dwaasheid is van een kerkelijken strijd te droomen, die afgescheiden zou zijn van den geestelijken strijd tegen de zonde.

Ondraaglijk, verfoeilijk en schijnheilig is het soms, die ijdele ij veraars te zien opstaan, die van en voor den geestelijken strijd niets gevoelen, die de bitterste vijanden Gods, als daar zijn Leugen, Onreinheid, Schraapzucht, Liefdeloosheid, Eigengerechtigheid, ongemoeid den akker van hun ziel en de zielen hunner kinderen en de zielen hunner gemeenteleden laten verderven, en die, om dat diepere en schrikkelijkere zich in niets bekommerend, nu een zwaard aangespen en op de buitenmuren gaan staan en dan uitroepen: „Ik trouwe wachter Zions, ik ijver voor de kerke Gods!"

En omgekeerd zouden we zeggen, is er geen owtrouwer wachter!

Den vijand en vernieler en verderver van binnen vrij spel te laten en dan den schijn aan te nemen van een ijveraar Gods te zijn, is verraad. Tien wolven tegelijk binnen in de schaapskooi het bloed der lammeren te laten zuipen en veilig op den torentrans te mikken op een wolf, die wellicht aan den muur janken kwam, is geen bestaan van ernst, getuigt van geloof noch veerkracht en is den dienaar des Heeren onwaard.

Neen, mannen broeders, alle strijd voor den Heere begint bij het begin, en zal dan alleen oprecht en eerlijk en uit den Geest in u zijn, indien hij op alle punten tegelijk ontbrandt, op heel de lange linie, die in uw eigen hart begint en in den buitensten omtrek van uw leven pas eindigt.

Vriend of vijand! is een leus, die tot op het merg uwer ziel moet gaan. „Voor God" dat moet uw vriend zijn; al staat die vriend u persoonlijk ook nog zoo tegen, maar ook „tegen God" dat moet uw vijand zijn, al school die vijand in uw eigen ziel. Vijand overal, vijand op elk terrein, vijand ai wat uit den Booze is, in uw vleesch, in uw bloed, in uw denkenden geest, in uw aangekleede deugden, in uw maatschappelijk verwrongen toestanden, op uw scholen; hoogere en lagere scholen; in uw lands-instellingen, in uw huiselijke gelegenheden, en zoo ook in de kerk van uw Heere.

Sluiten