Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volgens Hom. 13 gaat de gehoorzaamheid die we aan den wereldlijken souverein schuldig zijn, nooit verder dan tot op „den Heere onzen God." Zoodra we aan die grens toekomen, ontaardt gehoorzaamheid aan den wereldlijken souverein kort en goed in laffe ongehoorzaamheid aan den Koning der koningen.

Maar dient alzoo deze zondige leuze van het legitimisme op politiek terrein reeds verworpen door een iegelijk onzer, die nog den moed heett aan Prins Willem en Marnix tegenover Alva en Vargas gelijk te geven, nóg ernstiger en beslister behoort dit ellendig inkruipsel van onmanlijke lafheid weerstaan op het terrein van Jezus' kerk.

mmers in de kerk van Jezus is niemand anders souverein dan Jezus zelf.

Nergens ter wereld, waar of onder wat naam ook, kan ooit in de kerk van Jezus eenige persoon of eenig college zijn, die in het bezit zou zijn der souvereiniteit.

En wie waar of onder wat naam ook — van eenige kerk van Jezus zeggen komt: „Ik bezit, bij mij berust de hoogste wetgevende, rechtsprekende en besturende macht in deze kerk", die matigt zich aan, wat hem niet toekomt en ontneemt aan den Heere Jezus wat alleen toekomt aan den Middelaar Gods en der menschen, den mensch Christus Jezus.

Niet dat Jezus zijn koninklijke residentie buiten zijn kerk heeft.

-Uit volstrekt niet.

En ge zult dit zelf terstond inzien, zoo ge maar in het oog houdt, dat de kerk voor negentien twintigsten in de hemelen ligt en hoogstens voor een twintigste op aarde.

Nu zal toch wel niemand het onnatuurlijk vinden, dat de koning van Italië niet op het eiland Sardinië, maar in het groote rijk woont en \ an daar uit door ambtenaren het afgelegen eiland Sardinië, dat zooveel kleiner is, bestuurt.

Maar is het dan, zoo vragen we, niet even natuurlijk, dat Koning , ,^'Jn 'r0011 gevestigd heeft niet in deze kleine kolonie van zijn kerk die hij op aarde heeft, maar integendeel in zijn eigenlijk rijk, waar bijna heel zijn kerk is, en dat hij van daar uit zijn kleine kerk op aarde door ambtenaren bestuurt?

lntusschen voelt nu ieder toch wel, dat in zulk een onderdeel van het rijk niemand koninkje mag willen spelen. Als onze gouverneur te laramaribo zoo iets in het hoofd kreeg, zou de koning hem terstond uit het ambt zetten.

Slechts zou men kunnen vragen, of aardsche koningen toch niet ee** stedehouder1 in zulke gewesten hebben, gelijk Spanjes koning eertijds in onze eigen provinciën had? En of zoo ook Koning Jezus niet een stedehouder kon hebben aangesteld voor dat gewest van zijn kerk, dat nog op deze aarde vertoeft?

Hierop moet echter geantwoord, dat dit wel bij beperkte aardsche

Sluiten