Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n.

UIT LIEFDE VOOR GOD.

Gij hebt lijdzaamheid van noode.

Hebr. W : 36.

Wordt in uw omgeving, werd door u, ook in den genieenen omgang ooit op „lijdzaamheid" aangedrongen? Is „lijdzaam" een woord, datu ongedwongen op de lippen komt? Is het voor n, evenals voor hen die de Schriftuur te boek stelden, bij het kruis dat valt op te nemen, het vaste en gangbare, geijkte, vanzelf gebezigde woord?

Haast durven we het betwijfelen.

Ge spreekt van „geduld"; ge dringt aan op „onderwerping", op „berusting", op een „bukken" voor het hoog bestel des Heeren; ge wilt dat rr.ca niet in opstand zal komen en „zich schikken" iu zijn lot; in^ „gelatenheid" wijst ge den lijder een kostelijken balsem; tot „kalmte" maant ge hem met al den ernst uwer ziele, — maar „lijdzaamheid" .... neen, dat was zoo uw zegswijs niet: daarvan laast ge wel, maar spraakt ge nooit; wel andere, maar niet die snaar hadt ge op de harpe uwer vertroosting gespannen.

En gelijk het u verging, zoo verging het bijna allen kinderen van ons geslacht; die nog belijden zoowel als die afvielen; óók die zelf in zijn Heiland leeft; uw voorgangeren niet uitgezonderd; bij hun spreken in Gods huis al evenzeer, als bij hun troosten in het „huis des geklags."

Acht dit niet te licht.

Immers, daarmee toont ge in een geheel andere gedachtenwereld te leven dan Gods Woord. Dat Woord, dat van „dulden" of „geduld" niet weet '); „onderwerping" slechts éénmaal anders dan in den zin van „gehoorzaamheid" bezigt; „bukken" in dien zin nooit gebruikt; nooit rept van een „zich schikken" in wat hooger hand gehengt; de uitdrukking „gelatenheid" niet op zijn bladen doet voorkomen; en u evenmin van „kalmte" ooit lezen deed.

Uit Stoa of Koran 2) is die gedachtenreeks, niet uit het Woord des Heeren, niet slechts om 't woordverschil, maar wijl een geheel andere deugd, een gansch verschillende zielskracht, een algeheellijk uiteenloopende gemoedstoestand zich in die andere woordenkeus verraadt.

Zie toch, er is een zonder klacht of klaagtoon verduren van het

') De Statenvertaling bezigt het woord „geduld" en „geduldig zijn" elk éénmaal in de Openbaring van Johannes. Maar dat doet niets ter zake, daar in het Grieksch geheel hetzelfde woord inratiovj, voorkomt, dat overal elders met „lijdzaamheid" vertaald wordt.

') De Stoa een heidensche school; de Koran de bijbel der Turken.

Sluiten