Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

;

het worstelperk te worden toegelaten, niet zijn afgewezen. Niet wiil we geen schuldeischer hadden, maar wijl we van schuld en zonden in Christus gereinigd en van de aanklacht, die tegen ons was Tri? gesproken zijn in z.jn bloed. „Wij dan, zoo heet het daarom gerecht

ESUr&ü-t ft; "f*".™* »# G°J

Jezus Oünstus. En dezelfde Jezus is het, die, als uitroener" voor ons uitgaande ons in het worstelperk inleidt; want aldus Sat

Ö Tze'-aeZ:^ hebben door ZgSf

Zi ook staan d i l V' dl* ,hee,rlijk worstelperk, „in welke wy ook staan , d. i m welk worstelperk we nu onzen stand nnw

uitdagende^ houding hebben aangenomen, „in de hoop der heerlijkhnd Gods , of wilt ge, in het uitzicht op de kroon der heerlijkheid die ons de Kamprechter zal reiken. J

Nu, wie Hl/oo m het strijdperk is toegelaten en daar zijn stand

Ln r)? ^ 6in 18 hilrd' indien niemand met hem wil kamp n, die ziet veeleer om zich, of er geen worstelaar zich tot hem opmaakt; en die jubelt derhalve in den letterlijken zin des noords zoodra hij den druk van den man, die met hem aansloeg om nek en schouderen gewaar wordt.

Daarom gaat dan ook Paulus voort: „En niet alleen dit" niet alleen dat we onzen stand alzoo in het perk genomen hebben' maar

'nTin^men m • verdrukkin9", d. w. z. we beroemen er óns op, indien men ons niet voor dwazen staan laat, maar den strijd met

ons aanbindt en ons den druk van den tegenstand doet "-evoelen

Te worstelen was ons doel, en daarom, nu we worstelen kunnen

S ,"WÜ! .we weten." aldus besluit hij nu, dat dit wor¬

stelen „deze verdrukking, lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop, en die hoop beschaamt niet ümdat de luide Gods in onze harten uitgestort is door den Heilio-en' Geest dien Hij ons gegeven heeft." 8 uee9t'

W<5 werkel.yk aangegrepen zijn en de hand, die ons od den bodem werpen wil, ons om de lendenen greep, eerst nu waakt onze kracht m ons op; eerst nu trekt onze arm zijn sterkte aanwordt uit dien forschen aanval kracht tot weerstand, en uit de hoogste inspanning kracht om stand te houden, de kracht om staande te

geboren. ^ aaDVal lVden' d" 1 de üj^aamheid,

rU1f1 /aU dndeHjk die eer8te "'"ratelaar, wijl hij ons niet aan

nu mï m WC met tC mCer vertrouwen de tweede worsteling nu met een sterkere tegen, want de lijdzaamheid, het feit dat we (hen aanval lijden konden, uithielden en doorstonden, heeft dan bevinding gewerkt" d. w. z. ons op de proef doen blijken dat' de

kracht °Z rr Pr!JS te dlD^en er is> daardoor dat b'esef van kracht en hooger moed m ons gekweekt, waardoor de vrees van se-

slagen en terneer geworpen te worden, al meer wijkt. Zoo wekt de

Sluiten