Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsof? ware er^b'n^uitbliben"der To H0^' aan»cPrezen voorstelling,

weest, de ChristÏs te verzoenen ge-

pelijk voor een ieder die met de pkomenzijn, is verwer-

alsof de almogende God tegenover AH»m de, moKeliJkheid verwerpt,

houding zou hebben aamrpnnmpn keuze een afwachtende

keuze den hemeï hL b^^zUn TerS J" bTht van die \fpf CnA j ' ^ wereldplan vast te stellen

den Verlosser, e "n Goël vn* kenn®,n we Seea anderen Christus dan

hun Itedder en Verzoener, hun Hoofd T"'h^ Terlorenen Behouder,

eerst nadien hij hun Priester en hun TV^tandt®!ens! hun Koning

ter slachting" geworden was f nadlen hiJ het »Lam

betSfdelt "hef'doen - w^ndd """ï' ™e,d'. ^rengea», brandenden oven dat kleed noch hi-ir^h ^ jongelingen in den de witte wol in het sliilc S i hun fngt; een dompelen van inboet; of wilt ge zonder beelrl '1 20 er dftt ze haar blankheid door verdorven menschheid in ee» ^TT™ ^ een door alle kanten voor den inval van het 7 ^ Ze'Ve "evloekl' heerlijkste der heerliikhedlnwhmonwche openstaat, van het

zelfstandigheden, en wel zóó'dat het t ,"1.t£ ukte beeld van Gods blijft en, zelf ongedeerd' tof Jf t " elS^ ^'heid ongedeerd bekwaam blijkt. ' euren van bet verdorde leven

Dat wonder nu is alleen daardoor mogelijk dat 1» in ,

Jezus Christus „de eenheid met de godde ike n^ur" in W, van ziin persoon liet m 8 . . !■' natuur in het wezen

STB

Tol'S? "£ ™! a°L!'3Ö"d m" de noit 4ig.» h;£t ri,' „" ïdat r'in de -*

niL afa L»L 'i. »«

en outerdienst, die ÏÏ ^ . *|,"jlene ■

dit levend woord in hed ziin volklfi vi Cef volk W!l!lraal1 dit alles een historie die voor ^ . f kleven kun; en b"ven

en daad ruimte laat, gepaard meteen 'afzond 1 ia dicht

ÜSr '*

'JhtSï /» 3*5, r V",«

slag, maar dat is vóór het genadeverbond M M it ^ h'j ziJn maar dat is buiten Israël In Psalm 10Q ' ? , .Spef , lJ zlJn ro1' in een vloek. Bij het verhaal van T> • f 7^r J. slccllts genoemd meld in het eerit fcter ^ f hem ver'

Koningeu „i(tl » „ £ ggS. £ £

Sluiten