Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om te meer naar den Heere van dien wijngaard te vluchten of Hii

s.'ïrjrtarJe giftiee --*• --

ss - süzsüstt

d e netd der zonde afgestooten. Zoo eehter, dat die netel daarbinnen dreigt, niet opdat ge er u aan branden zoudt, maar integendeel oüdaf

foudt°°V hCt ^°°f in di6n Stillen rusti^ 8t»nd voot uw S tZ r, ^omen? dat Se voorziehtiglijk bij het inbrengen van uw hand

fflLJ? miJ rt' /n aIzo° Juist door de zondeplant in u tot aflegging van uw ongoddelijke driftigheid en uw onheilige beweeglijkheid en alzoo tot een aanvankelijk ingaan in de ruste dip rJL

'0l7k *"S\ke'"' d ' M W'-.-A Jud.

tórf / 'H y -0118 n achtereenv°lgen8: 1°. dat lijdzaamheid geen Wakheid is, maar oefening van de hoogste kracht; 2° dat Hjd-

SStt-Tt 7r*?W¥i \ ™g ;an de diepste " ' 3 • dat 'ydzaamheid de kracht is om nimmer prijs te aeven

wat we eens door Gods genade voor onze ziel ontvingen • 4°. dat de

heiligen des Ouden Verbonds meer „zachtmoedigheid" om hun afee

dewereld' aan dVï 5°' dat e6rSt Ch™ inkomen in

wereld aan de lijdzaamheid haar gestalte gaf; 6°. dat de belofte

JÏÏLmT *"» '«»^UJkh«U oï

bij eTk liiden hnorf ten 7°" de "jdzaamheid niet

ci ï, hoort, maar alleen bij het kruis.

toe daf Zeg<>n r °Pdat1.nJiemand «chzelven misleide, er nog aan «WW ?, ? TF »llJdzaamteid uit God" soms uitvent wat slechts een klatergoud van hypocritisch maaksel is, en dat 'nooit

™6.ié".LS*° id v,n het "h"80udme"1 doot »•

Sluiten