Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waaruit men put, als basis waarop men staat, als grondslag waarop men bouwt.

Dit doende kan men niettemin met menige dwaling behept blijven, maar het uitgangspunt is dan toch deugdelijk.

Meent men daarentegen omgekeerd een stuk uit Gods Woord te moeten aannemen, wijl het met onze overleggingen overeenkomt, dan is het ondersteboven gekeerd, de van God gestelde orde verbroken, en niet langer Oods Woord, maar eigen inzicht het fundament^ waarop ons leven staat.

Op dat standpunt nu is men onrechtzinnig, ook al deed het zich voor, dat men, dit standpunt huldigende, tegen geen enkel leerstuk bezwaar had.

Wij hebben God op zijn Woord te gelooven, en niet om den inhoud, maar allereerst wijl het zijn Woord is, dat Woord te aanvaarden.

Hierbij is de majesteit en het gezag des Heeren in het spel.

In het spel wat Adam vallen deed.

De zonde.

Zonde is al wat niet is uit het geloof, en geloof losgerukt van het Woord leidt tot spiritualistische dweepzucht.

Geloof eerst wijl het Woord het zegt; breng het krachtens uw geloof in practijk; en daarna zult ge uit de bevinding aan de waarheid van dit Woord getuigenis geven.

„Zoo iemand wil deszelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of ze uit God is."

„Die zijn getuigenis aangenomen heeft, d. i. die begonnen is met Hem op zijn Woord te gelooven, die heeft daarna verzegeld dat God waarachtig is."

Die orde om te keeren: eerst te willen zien, om daarna te gelooven, is de vernietiging zelve van het geloof.

Wat gij aanneemt, wijl het met uw zienswijs overeenkomt, hield op voorwerp van geloof te zijn.

De grond van ons geloof moet in ons vertrouwen op den Persoon liggen.

Het Woord moet geloofd, niet wijl het naar inhoud zoo schoon was, maar wijl het zijn Woord is, wijl Hij het sprak.

Dit passen we ook op het vasten toe.

De vraag voor ons is niet, of wij de profijtelijkheid van het vasten inzien; ook niet of het door misbruik in superstitie kan overslaanveel min of het in deu smaak van onze eidende mannen valt; maar uitsluitend: Is het naar de Schrift?

Of wilt ge breeder omschreven:

Komt het in Gods Woord voor?

Sluiten