Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Barnabas ontvangen te hebben, nemen de leeraars der Antiochische gemeente hun toevlucht opnieuw tot bidden en vasten om de meening des Geestes te verstaan. ' 6

£."e° * -hun de ^

• °'a In Hu nd' : 23 bl'jkt dat 1>aulus het aanstellen van leeraars

11 VTTt gemeen,tu11 V0°raf Het gaan door een »lgemeen vasten, „ün als zij hun in elke gemeente ouderlingen verkozen hadden

met opsteken der handen, gebeden hebbende met vasten bevalen zii hen den Heere, in welken zij geloofd hadden." J

,en, st.ellJ£ heeft Baulus door voorschrift en voorbeeld de toeko mende kerk het vasten aanbevolen. 0

Door voorschrift, als hij in 1 Cor. 7 : 5 zegt: Ondat *ii ,, /„/

mefdT- "Tl? dVierledigen": ,door ombeeld, als hij 'in 2 Cor 6 : 5 meldt. „Als dienaars van God maken wij ons zeiven in alles aangenaam m arbeid, in waken, in vasten"; en evenzoo in 2 Cor. 11 : 27 • „ln arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst in vasten menigmaal, in koude en naaktheid." '

rijdens Jezus' komst op aarde was het vasten als practiik der godsvrucht onder de vroomsten onder Israël en de uit^mcndsren der proselieten gebruikelijk. Strekke voor Israël de profetesse Ynna voor de proselieten de hoofdman Cornelius ten bewijze '

\an Anna lezen we, Luc. 2 : 37, „dat ze niet week uit den empe\ met vasten en bidden, God dienende dag en nacht"- en van onielius, Hand. 10 : 30: „En Cornelius zeide: „Over vier dao-en

' u Ure t0e.,en te negender ure bad ik in mijn huis.»

V»lf H wordt blijkbaar goedgekeurd; want aan de vastende \nna alt de aanschouwing van het kindeke Jezus in den tempel ten deel en aan den vastenden Cornelius verschijnt een engel des Heeren om

£& rzo",? a,c d,t«■ -

Het VünJe m"b™iken> <"e bij het vasten waren ingeslopen.

Jofl S 9 v° , aanb,evolen *n den naam des Heeren; b. v in » J u l dan ?ok' sPreekt de H^re, bekeert u tot Mij met uw gansche hart en dat met vasten en met geween en met rouwlagen, en scheurt uw hart en niet uwe kleederen, en bekeert u tot den Heere uwen God, want Hij is genadig en barmhartig "

venzoo in Joel 1 : 14: „Heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, verzamelt de oudsten en alle inwoners dezes lands, ten huize des Heeren uws Gods, en roept tot den Heere'"

roept een » Zi»' MU" «•«•<•*

"Voeg er bij Jeremia 36 : 9: „En hei geschiedde dat zij in de

Sluiten