Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Usten alzoo met een drieledige bedoeling: 1. om het vleesch te temmen, 2. om ons te bereiden voor onze gebeden, 3. als afschaduwing van onze vernedering voor den Heere.

^ Dit vasten nu moet in de eerste plaats, zoo meldt hij door de gansche gemeente en eerst in de tweede plaats particulier'door den enkelen persoon gehouden worden:

„Hierom wordt het vasten, hetwelk een teeken der vernedering is gewoonlijker gebruikt van de gemeente in het gemeen, dan van sommie' menschen bizonder: hoewel het (gelijk voorzegd is) der gansche gemeente en eenen ïegelijken bizonder gemeen is. Daarom' zooveel de discipline daarvan wij nu handelen, aangaat: zoo wanneer men moet

gebieden^6 gr°°te Z°° Wl""e het nut Vasten en bidden te

„in dusdanig vasten hebben zij niet anders aangezien, dan omdat zy zouden bekwamer en vaardiger worden om te bidden. Dit bevinden wij voorwaar wanneer de buik vol is, zoo is het hart noch de <rces* met zoozeer opgeheven tot God dat men kan ernstig en met vurVe be Wegwgj bldden genegen worden en daarin volharden.

„Wederom is het dat er pestilentie, of honger, of krijg of eenio-e ellende schijnt m eenige lande of volke voorhanden te zijn, zoo behooren de pastoren ook dan de gemeente te vermanen tot vasten en bidden om den toorn Gods ootmoediglijk af te bidden. Want als God eente penkel laat verschijnen, zoo geeft Hij te kennen, dat Hij zich zeiven tot wraak beroert en eenigzints wapent

hJrÜT11! V°°r tijden misd^ige menschen plachten den

baard te laten wassen zwarte kleederen aan te doen, en zichzelven ootmoediglijk te vernederen, om barmhartigheid van den rechter te verkrijgen; alzoo ook als wij voor den richtstoel Gods beschuldigd zijn zoo is het ook der eerlijkheid Gods betamelijk en der gemee'ne stichting bevorderlijk en ook onszelven nut en zalig dat wa rnet

gggjSÜS .T'HT. -ken

J* «HS SBrLbepe'tl,ot"J" '«»-»■ »«"

on"1'6 rChe/n ^ ZRk betaamde m°geliJk dien tjJde meer dan den onzen, maar de samenroeping en vergadering, en weenen en vasten

en dergelijke dingen, dienen ook zonder twijfel onzen tijd zoo wanneet

de gelegenheid onzer zaken dat alzoo eischt. Want dewijl het een

heilige oefening is, om zich zei ven te vernederen, en de vernedering

"i?sj^ikrZdr wS die""d,r6eb'oik™d"b«j~d»1»

»?'o,bfe,Snfe'" die de ™ <»«•

Antwoord. „Ja zij is ook nog heden den geloovige een zeer goed behulpsel, en eene nutte vermaning gelijk zij altijd is geweest om

Sluiten