Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

:t!rrmd'l bebbcn m0et eene dadelyke Hervorming, die zonder BfrLersS,SPin h °et W°rdCn aanSevai^n in de Kerke, in den Nehem 9 : 28, KichïWÏÏ? " Clke "S»-*» Pe~

eenHliPrdrTheidt -het V8Sten in een va9ten van enkelepersonen van geheel huisgezin, van een gemeente of van heel een lands'kerk •

Oordppl o vasten eindelijk kan, naarmate van de Goddelvké

ZnÏtST ' VlerT^ aa^merkt worden; te weten of Xzonelyk, zo wanneer Godts oordelen enen zekeren I'erzoon tot het «en roepen; of Huis„lyk, z„ w.nnee, fiodt, " " ,

rSTJ! h" Cen "f »d» »»'*«*» <° •' byzonder drukof »de,,\^,e'0t.rKr,nt SaWKSfi1'; £

SSfJSZSli*" »""•« »~'^k

De vrucht van dit vasten vindt hij daarin dat het:

" ' eefn . a'lerkrachtdadig;st middel is om allerlei buitengewone

S^ekfnLlSk r " hCt daart°e Diet a"eC11 nU"ich'

2». het dient tot een godvruchtig vermaack voor de geloovieenkerken d°°r het V"tea Zeer te kdienaers 'der

van°God."Ulk 0611 VaSteD ^ gr°°te nutti^he.vt tQt waren dienst

Tegen misbruik waakt echter Maastricht even sterk als Calviin Voor zes gevaren waarschuwt hij : kalvijn.

miu'wat T den11K°dadienst niet Opalen in het vasten zelve ver-

«.i rs.ia.rjr101 een °iddei ^

bep'den'w'irnd"^'" "" "lj •" of «.teljjl. qjde»

zonde.dat ^ berUStCn ia het vasten ^nder het wegdoen der

d dat wij het vasten niet gebruiken tot hoogmoet maar tot ootmoet e dat wij niet vasten om daardoor iets te verdienen, en

•• * a . e casten niet stellen in eene verkiezinge van zekere spijzen, maar in een geheele onthouding."

hn' |(.fr°dselterd.eu onder ,onze lezers die het prachtige werk van den t tZ /u T °,ver h,et G^rmeerde Kerkrecht kennen weten 'r t,ran Sreeder dan deze uitncmende geleerde en geloovige saim

over het Gereformeerde vasten gehandeld heeft.

antunnrrf1^ ootde besluiten we dit kort overzicht met een dubbel

^^■SSJL'TIST Y f" ™»d»

Middelburg in 1581. " 16 Van de b-vnode van

Sluiten