Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gStJ'ti'igdr"dU ,oeles iel"io ™»' cwtó«h ""i-

huÏÏSr '2 "',| ku,,t r' ll''d ™» <H <*>k in menig Chrat.n-

en tot zich nemino a,anschafllnS. toebereiding, opdissching, voorzetting en tot zich neming der spijzen besteed wordt; wat onderdeel van de uren des daags aan de reiniging, aanschaffing en gereedmakiL her

ïe L 5w°T« "g en 7trin* de' L,tl

de ure van betref6].f? ac en' overleggingen en gesprekken ook in , . kkelyke rust, als men eens, vrij van beslommering

nederzit, zich no? met snii<» en 1 u- uesiommenng,

en dienstmaagden g' V00ral blJ moeder en dochters

gLin TlXs' roe J hl°Uden\Un °ordeel zelf' ii zulk een

wel als l'evenssDr^T Y jü,g het llchailm tot dienstbaarheid" wei ais levensspreuk op den wand kan prijken.

„Weest niet bezorgd voor den dag van morgen zegende • Wit

m"™ *• °" *-»*"*«

e.tri^d^!r^r^endeh'ue"MhB'toüii«

somsaneeÏetwgeeekdlZljn* in een fristen-huisgezin levend,

«■"•»»"«' - *«>»

werf- nieth'zonderer gT gezinnen> waarin die klacht wel vernonun

lbpe; mier nï vgr°aH 7"0?"» ^ vernomen werd van moeders lippen meer nog van de dienstmaagden der vrouw»

"1. "? di' llc,l"S' d>' °P «ueu tijd wordt ,-da-d

«7,« keerdheS P d ï" ^ d,*nk ™ kll*W ■" «JE

en verkeeidneid m, die de macht van het vleesch over onzen <*eest

gaan drinkeï- e u"/ 100 vocir ««toKten om nu een, le ra ,mfkon' en }n kleedij een lust en welbehagen hebben die verre bo en het godvruchtig gebruik uit gaan. '

Onze maaltijden moeten de hoogtepunten van ons huiselijk leven

df ééXiffan^tT feeSteUjk kar8kter' die uitdrukking geeft aan nooten waarb!i 1 hul3/ezln: fen samen aanzitten van de huisge-

te doen is en n S' °m ,! r°°kende dan °m alkander

eten onder het o-e, v fSP om het eten, maar wel eens het eien ontier het gesprek vergeten wordt.

dis?h°kdifroefmer°t'HheIaa8' a! 16 T1 Sezondigd, ook wel aan den optfelkwnm t-gf0peil,d W6rd en wuarb'J na afloop de Bijbel dLen Als men 1 u °F de gfT°ne dageD' daa toch op feestde keiders hTn scThC n meende UU eCnS te moeten u^alen;

allerminst de kringen"1 van pr^iCTen^uï^maTr' kkg^n^eV^eï

Sluiten