Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

laten wat ook ons toebehoort, e'n om een practijk der godzaligheid weer aan het geweten van ons volk te leggen, 'die vooral in "onze dagen beteekems kan verkrijgen.

te beattwèelenaSten °M t0ebehü0rt' valt M 0113 betoog niet meer

een e<tTrCd«n,UAmWt Zal niemand,.thans meer ontkennen, dat het vasten w A r? l ln®tVOrmen 1S' dle' naar luid der Heilige Schrift, ook tot den Christelijken godsdienst behooren, en al evenmin, dat onze

Xtsl ■ jn het ,",en "w—»

Dit nu zoo zijnde, versterken we Romes geestelijken invloed, indien we langer door onze houding feitelijk het publiek in den waan stijven, dat vasten Roomsch is, en dus alleen de ltoomsche kerk ceJegenheic voor'de oefening van deze practijk der godzaligheid oplevert, ït verraadt gebrek aan onbevooroordeelde Schriftverklaring onbe-

Bevooroordeeldheid bij de verklaring der Heilige Schrift. Immers al nemen we s echts de Bergrede, die toch stellig geen voorbijgaand karakter draagt, hoe kan men dan het vasten, dat naast gebed en aalmoes onder de practyken der godzaligheid voorkomt, die Jezus niet opheft maar van haar uitwendig, Farizeesch karakter ontdoet, als niet door Jezus gewild beschouwen, tenzij men de Heilige Schrift leest door het mat glas eener ongeestelijke traditie?

Maar ook onbekendheid met de practijk der vaderen. Of wie zal zeggen, al ware het slechts Calvijns Institutie te kennen en het behoeft*1 verworpen*? ^ *ls ^msehe dwlliïg

len slotte geringschatting van de oefeningen der godzaligheid; daar het toch me het levensverhaal van alle geloofshelden der Kerk met de „jke heerlijke letterkunde der Christelijke mystiek, en de nog hul

ooC^!te "' g, deLteeder levende kinderen Gods voor oogen niet wel aangaat de vrucht te ontkennen, die de godzaligheid op het veld dezer oefeningen oogst. goaziuigneiü

Elk dezer drie fouten, nu verzwakt.

™V?-??akt • bov.enal in den striJd met een tegenstander, die althans op dit terrein niet aan gelijke fouten schuldig staat

een deeT Tr Vaak,^e"d en klin niet genoeg herhaald: alleen door sterk tegen u aan uw tegenstander te laten, maakt gij hem

Meer dan ergens, geldt dit in den strijd tegen Rome Maar ook op terugkeer tot het vasten zelf wilden wc aandringen Was er ooit een tijd, waarin 1'aulus' droeve klacht: „Wier God de buik is, waarvan ik weenende zeg, dat ze vijanden van Christus zijn," meer signatuur van het leven in vaak toongevende kringen werd, dan de onze"

Sluiten