Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rijk der poezie is onbegrensd, zij blijft niet staan bij beroemde namen en niets is dan ook ongelukkiger dan de onderscheiding der dichters in le, 2e en 3e rangs poëten. Een bewijs hiervoor is weer, dat de vertalingen door Hooft, als „kunstenaar" wellicht noch groter dan Vondel, evenwel bijkans alle overtroffen zijn, overtroffen zelfs door mannen, die verder als dichters niet gelden; het aantal psalmen, dat Hooft vertaalde, is echter niet groot. Trouwens, ook Vondel is op talrijke plaatsen door deze mindere dichters achtergelaten, en nochtans had hij profijt getrokken uit het werk van verdienstelike voorgangers; zeker is het, dat zijn psalmberijming verreweg het belangrijkste deel vormt van al zijn vertaalwerk. Is de vertaling der kerk kloek en gespierd, Vondel en Camphuysen zijn het meest oorspronkelik en lassen met schone durf dikwels eigen heerlikepoezie in; ook maakten zij de verscheidenheid van vormen en rythmen veel rijker. - Hun eigen vroom gemoed was zeer geeigend tot het diep doordringen in de geest der harpzangen; zij namen de psalmen daarom geheel in zich op.

Beudeker, een berijming voor de Luthersen, heeft bijna nergens de strofenvorm der kerkvertaling; zij bezit wel verdiensten en is vloeiend geschreven, doch de oorspronkelike kracht en gloed der psalmen is er voor een goed deel in verloren gegaan, zodat zij door andere berijmingen overtroffen wordt.

Bilderdjk overtrof ook zijne voorgangers niet en heeft bijna al zijn psalmen gekerstend. - Wij namen o. a. een alfabetiese psalm van hem op, de enige, die wij in dit karakter (in onze Nederlandse Taal) kennen. "

Waar zovele dichters, gelijk wij zagen, tot de aangeboden bundel hebben medegewerkt, daar mogen wij zeggen, dat deze psalmvertaling is geschreven tegelijk in een nationale en in een universele stijl.

De allernieuwste vertalingen, zoals bijv. die van Ten Kate, mochten wij echter niet benutten, deze zijn niet verjaard.

Zo komt het ook, dat een overbrenging in rjmeloos vers reeds

Sluiten