Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met vele schakels rekken, Zoo wijd zij kunnen strekken, Van kindren op kindskindren, Wier telgen niet vermindren.

6- Hij zal in 't eeuwig licht, Voor 't heiligste aangezicht, Op zijnen troon gewijd, Verduren eeuw en tijd,

Ood stelt hem boven d'aarde Door zijne trouw in waarde. — Wie kan Gods klaarheid meten, Genade en goedheid weten?

7- Dies wil 'k den jaren heen Uw naam met zang bekleên, Met galm van keel en snaar U loven voor 't altaar,

U mijn belofte houden, En, nimmer kwijt geschouden, Mijn kerkschuld U betalen, Zoo lang de zon blijft stralen.

PSALM 62.

!• Zij wat de wereld poogt, 'tzij hoe de menschen woeden, Mijn hart, in God gerust, leeft zonder pijnlijk vreezen In God, mijn hulp en troost, die mij zoo zal behoeden, Dat mij geen kwaad, hoe kwaad, tot kwaad zal kunnen wezen.

2. Hoe lang beloert gij toch een eenling met u allen?

Zegt mij, hoe lang zal 't zijn, dat zich uw zinnen scherpen Om hem gelijk een muur, die eenmaal dreigt te vallen, Op onluks hellend vlak van boven neer te werpen ?

3. Huns harten valschen grond bedekken zij behendig,

Daar nochtans mijn verderf steeds broeit in hun gedachten: De mond is zoet van taal; het hart dat vloekt inwendig, En port zichzelven aan mijn onheil te betrachten.

Sluiten