Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9. Laat die mijn ziele wederstrijden In ramp en smaad vergaan: En die uit boosheid staan Naar mijne scha, aan alle zijden Met schand bedekt, versmachten. Uw hulp zal ik verwachten.

2. PAUZE.

10. Mijn hart zal steeds op U vertrouwen:

Mijn mond vindt, tot uw' lof, Gedurig ruimer stof,

En zal uw recht en heil ontvouwen; Schoon ik de rij dier schatten Kan tellen noch bevatten!

11. Ik zal in uwe mogendheden

En in uw kracht voortaan,

o Heer der heeren, gaan; En mijnen tijd alleen besteden,

Dat uw waarachtig Wezen Van ieder zij geprezen.

12. Oij hebt mij, van mijn kindsche dagen,

Geleid en onderricht;

Nog blijf ik naar mijn plicht Van uwe wondren blij gewagen.

o God! wil mij bewaren,

Bij 't klimmen mijner jaren.

13. Blijf mij in mijne grijsheid sterken;

Verkwik mijn' ouderdom:

Bewaak mij van rondom; Zoo meld' ik dit geslacht uw werken; Zoo zal 'k uw grootheid zingen Voor hun nakomelingen.

3. PAUZE.

Sluiten