Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14. Ik roem, o eeuwig Alvermogen !

'k Roem uw gerechtigheid,

Die zoo veel glans verspreidt, Zoo heerlijk schittert uit den hoogen. O Heer der legerscharen!

Wie kan U evenaren?

15. Uit diep' afgronden van der aarde

Hebt Gij mij opgericht.

Gij hebt mijn macht gesticht:

Ja, zult mijn luister en mijn waarde Voortdurend grooter maken,

En mij uw troost doen smaken.

16. Dies zal ik U op mijne snaren,

Uw trouw en zorg ter eer,

Hoog loven immer meer.

Gij, heilige onder Jakob's scharen,

Dat ik op harp en luite U lofgezangen uite.

17. Mijn lippen zullen juichend roemen

In psalmen, U gewijd,

Dat Gij mijn Helper zijt.

Mijn tong zal U mijn Redder noemen; Uw gunst, den Godgetrouwen, Den ganschen dag ontvouwen.

18. 'k Zal uw gerechtigheid verheffen,

Die mij in eer herstelt,

Die al mijn haters velt.

'k Zie hen door schand' en schaamte treffen Ik zie hen schaamrood vluchten, Die mijne ziel doen zuchten.

PSALM 72.

1. Geef, Heer! den Koning uwe rechten, En uw gerechtigheid Aan 'sKonings zoon, om uwe knechten Te richten met beleid.

Sluiten