Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAUZE.

6. Gij zult, o God! niet meer gesteven

Door uw verbolgenheid,

Maar van genade eer aangeleid, Ons eenen nieuwen adem geven.

Uw volk, niet langer schuw,

Herschept zijn vreugd in U.

7. Ontvouw ons uw barmhartigheden,

Voltooi, voltooi in 't kort,

Wat aan ons eeuwig heil nog schort.

Mijn hart zal luistren naar Gods reden, Dewijl Hij, uit zijn wolk,

Den vreê bazuint voor 't volk;

8. Gena schenkt allen erfgenooten,

Wier harten zijn verzet;

Godvruchtigen wordt in 't gebed Het lang beloofde heil ontsloten.

Zoo houdt Gods glorie stand In ons gezegend land.

9. Rechtvaardigheid en vrede ontmoeten

Elkander, mond aan mond ;

Men ziet, in minnelijk verbond,

De liefd' de waarheid heusch begroeten, Gerust en heel vernoegd,

Als twee gezustren voegt.

10. De trouw ontspruit met vreugd aan d'aarde;

Gerechtigheid ten toon Ziet neêr uit haren hoogen troon.

Gods goedheid zal, zoo 't aardrijk baarde, Verheugen onze lucht Met een gewenschte vrucht.

11. Rechtvaardigheid blinkt allen tegen.

Zij straalt van 's hemels zon,

Der heldre lichten aar en bron,

En baant de Godheid hare wegen In 't onverlichte dal Voor d'eeuw die volgen zal.

Sluiten