Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doet zijne glorierijke daan Alom den volkeren verstaan,

En spreekt, met aandacht en ontzag, Van zijne wondren, dag aan dag!

2. Juicht, elk om strijd, met blijde galmen; Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;

Beroemt u in zijn heilgen naam!

Dat die Hem zoeken nu te zaam Hun hart vereenen tot zijn eer,

En zich verblijden in den Heer!

3. Vraagt naar den Heer en zijne sterkte;

Naar Hem, die al uw heil bewerkte;

Zoekt dagelijks zijn aangezicht.

Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht, Aan zijn doorluchte wonderdaan;

Wilt ook zijn straffen gadeslaan.

4. Gij volk, uit Abraham gesproten,

Dat zoo veel gunsten hebt genoten!

Gij Jakobs kindren, die de Heer Heeft uitverkoren! meldt zijn eer. De Heer is onze God, die d'aard Alom door zijn gericht vervaart.

1. PAUZE.

5. God zal zijn waarheid nimmer krenken; Maar eeuwig zijn verbond gedenken.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht Tot in het duizendste geslacht.

't Verbond gesticht met Abraham Bevestigt Hij aan zijnen stam.

6. Al wat Hij Izak heeft gezworen,

Heeft Hij ook aan zijn' uitverkoren,

Aan Jakob, tot een wet gesteld;

Van al 't beloofde heil verzeld;

En aan heel Isrel toegezeid Tot zijn verbond in eeuwigheid.

Sluiten