Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat uw woord mijn steunsel wezen, dat ik leef en nimmer loop Tot mijn eigen spot en schande, naar een ongewisse hoop. Geef mij kracht, dat ik geneze: dan zoo zullen toe en aan Lust en liefde tot uw wetten levend in mijn harte staan.

30. Gij vertreedt ze, die boeleeren met de zond', uw vijandin, En een ïjdel denken denken, diep verijdeld in den zin: Die aflaten U te dienen, die alleen moet zijn gediend,

tn zich d onbezonnen wereld gaan verkiezen tot een vriend k Min uw heilgetuigenissen, en ik zie het telkens aan,

a fc •?'!, hen niet minnen> doet tot nietig stof vergaan •

Ais ik denk aan uwe strengheid en al mijn voorleên bedrijf ' Vrees ik en door t angstig vreezen vlijmt een koude door mijn lijf.

15. PAUZE.

31. Nimmer ben ik afgeweken naar de een of d'andre zij:

Heb in t recht nooit gunst gedragen of tot deez' of die partij • Laat mij, die nooit onrecht dede, laat mij niet tot eenen roof Van een ongestuimig volkje, bloot van trouw en van geloof Neem toch uwen knecht in hoede, maak hem zijn benauwdheid

Geef, dat hij van booze menschen overlast noch euvel lijcT'^ Moe begeerig zijn mijn oogen om uw heil te mogen zien' D ooren om uw woord te hooren! Heer, laat mij gena geschiên.

32. Onderricht mij van uw rechten, mij die U ten dienste ga, Dat ik door uw onderrichting hunnen ganschen grond versta Die uw wet zoo weinig achten, hebt Gij lang genoeg geduld. Nu zoo is het uur gekomen, dat Gij die eens straffen zult Daarom zijn mij uw geboden uitermaten lief en waard Boven goud en eêlgesteente, 't waardste van de ganschéaardDaarom zonder uit te stellen schik ik 't leven daarna aan • ' Daarom haat ik alle paden, die van 't rechte pad afgaan.

16. PAUZE.

33. Uwe wet, daar Gij den menschen uwe wenschen door betuigt tn den wil van vrome menschen sterk tot uwen wille buigt Die is wonder! meer dan wonder, als men zijnen grond door-

Hierom is het, dat mijn ziel die al haar trouwe liefde gont.

17

Sluiten