Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Hoor mijn geschrei! 'k Ben uitgeteerd, Door mijn vervolgers overheerd.

Ai! help en red mij uit den nood, Want hunne macht is mij te groot!

7. Voer mij uit mijn gevangenis,

Tot roem uws naams, die heerlijk is! Dat mij 't rechtvaardig volk omring', En vroolijk van uw weldaan zing'.

PSALM 143.

1. Verhoor, Heer! mijn gebed en mijn ootmoedig smeeken:

Laat uw getrouwheid blijken,

Gij die rechtvaardig zijt, geef m'uw genadeteeken

En laat mij niet bezwijken.

Breng mij niet voor den troon van uwe strenge rechten

Tot oordeel van mijn zonden;

Want die daar mag bestaan, wordt onder al uw knechten Voorzeker nooit gevonden.

2. Mijn vijand volgt mij staag en is mij op de leden

Om 't wreede eind te geven;

Dies ik mij schuilen moet in droev' ellendigheden

En ben als dood in 't leven.

Inwendig is mij 't hart beklemd als tusschen muren

Door 't onverdraaglijk lijden;

En 't leven zoud' in mij niet lange kunnen duren,

Vergat ik d'oude tijden.

3. Maar nu, wanneer ik denk aan uw voorleden daden

En hoe Gij hebt geholpen,

Toen uw beminde volk met druk was overladen,

Met kwelling overstolpen:

Zoo schep ik troost in al die zware treurgedachten,

Die mij den geest benarren,

En strek mijn handen uit om troost van U te wachten En hef ze naar de starren.

Sluiten