Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruiken behielden en invoerden. Lundius geeft ons de Psalmen op, welke er op elke dag der week onderscheidenlik, bij het dageliks Brandoffer, werden opgedeund: des Zondags Psalm 24, des Maandags Psalm 48, des Dinsdags Psalm 72, des Woensdags Psalm 94, des Donderdags Psalm 81, des Vrijdags Psalm 93, en op de Sabbathdag Psalm 92. Maar op de Sabbath was er, behalve het dageliks, nog een Sabbathoffer; en derhalve moest er op die dag een twede Psalm zijn. Op de nieuwe Manen en de drie hoge Feestdagen, werden er zes Psalmen gezongen.

15. Psalm 63, hetgeen zeer natuurlik is, werd van de vroegste tijden af, in de dagelikse vroegdienst voorgezongen, gelijk ons de Schrijver der Constitutiën, en de Kerkvader Chrysostomus ten vollen verzekeren. Want de Gemeenten kwamen, vooral in tijd van vrede, dageliks 's morgens zeer vroeg samen; en dan zong men:

o God, Gij zijt mijn toeverlaat;

Mijn God, U zoek ik met verlangen,

Zoo ras wij 't morgenlicht ontvangen,

Bij 't krieken van den dageraad.

En naderhand werden er bijgevoegd de Boetpsalm, dat is, de 51ste en de 90ste Psalm, welke van de kortstondigheid en broosheid des Menseliken levens handelt: gelijk ons Cassanius en Basilius berichten. In de Avondgodsdienst, als de kaarsen waren aangestoken, werd dageliks de 141ste Psalm door de Gemeente aangeheven, om gewichtige redenen, welke de Kerkvader Chrysostomus opgeeft. Men kan er uit besluiten, dat men al vroeg de onderscheiden Psalmen bepaald heeft, voor het openbaar gebruik, bij verschillende gelegenheden, en dat zodanige ene algemene verkiezinge, als die van de Morgen- en Avondpsalmen, waarlik de stempel van een grijze aloudheid draagt: hoewel niemand ten vollen bepalen kan, welke Psalmen er voor het algemeen gebruik, van de eerste tijden af, zijn ingevoerd; gelijk dit, ten opzichte van de meesten, aan de Opzieners en Gemeenten gelaten werd. Nochtans werden ook doorgaans de Psalmen gevolgd, en somwijlen wel achttien of twintig achter elkander opgezongen. In de Kerken van Egypte was het ook al vroeg in gebruik gekomen, dat men, tussen iedere Psalm, eer dat men aan de volgende ging, een gebed uitstortte; en, waren de Psalmen wat lang, dan splitste men die in twee of drie, of meer delen; en

Sluiten