Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pn nog wd een restant je overgehouden hebben. Hij behoe.de bij mij niet te beginnen met zijn berouw. Eerst "'•> n^r m°eten gaan, mijnheer Wentink en niet naar mij. Dat had hij uit zijn eerbiedigheid moeten be grijpen.

ELFDE TOONEEL.

De vorigen, swaan.

svvaan.

Goeden avond, mijnheer Wentink. Dag, mijnheer Valk (geeft beiden de hand).

Wentink en Valk.

Goeden avond, mijnheer Swaan.

Svvaan.

I oen ik van morgen zei, dat ik van avond nog wat hier kwam praten, dacht ik niet, dat ik met zulk een zonderling nieuwtje zou aankomen.

Valk.

Een nieuwtje? Ik recommandeer me voor de Nieuwsbode.

Swaan <lachend).

Neen, mijn waarde heer Valk, daar deugt het niet voor; — ten minste vooreerst niet. Ik noem het een nieuwtje, omdat zoo iets, zoover ik weet, nog nooit in Meersbeek is voorgekomen een formeele brandbrief.

Wentink.

Een brandbrief!

Swaan.

len minste een dreigbrief in dat genre. Maar ik wil er u heelemaal meê in kennis stellen (hij haalt den brief te voorschijn). Hier is dat fraaie document. Het adres is duidelijk aan mij (leest): „Den Heer Swaan, ontvanger te Meersbeek (hij vouwt den brief open). Let nu wel op (leest): „Mijnheer, wij waarschuwen u terwijl het nog tijd „is. Iedereen weet en er wordt algemeen over gesproken, „hoe gij u ten koste van uw werkvolk verrijkt, en nu wij „opgemerkt hebben, dat gij onder den schijn van mensch„lievendheid uwe menschen aardappelen in de hand wilt „stoppen tegen een hooger prijs dan ze u kosten, achten „wij het onze plicht daar de aandacht op te vestigen."

Wentink,

Wat moet dat beduiden ?

Sluiten