Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook moge denken: het is een feit, dat de beschaafde wereld door het aanschouwen van dezen man, die met zulke buitengewone kracht eeuwige vragen der menschelijke ziel buiten alle uitwendige oorzaak om trachtte' op te lossen, van bewondering voor hem is vervuld. Paul Flaubert vergeleek hem met Shakespeare; Matthew Arnold noemt hem de machtigste kracht op het gebied der letterkunde.

De hongerjaren 1891—g2 brachten hem nieuwen onvergankelijken roem. I lij was de eerste die het ware hulpmiddel inzag en aanwendde. Hij en zijn gezin gingen tot de hongerenden en voedden ze door middel van door hen opgerichte volkskeukens. Van alle kanten, uit Rusland, Europa, Amerika, stroomden hem offergaven toe. 1 lij deed wat hij vermocht en redde zoovele menschen van den hongerdood als hem slechts mogelijk was. Niettegenstaande zijne leer nam hij ook geld aan, verdeelde dit en hielp daarmede.

Zijn schrijversloopbaan begon in 1851 met het werk <Jugend». Hij trok voornamelijk de aandacht der letterkundige kringen tot zich. De Sebastopolsche verhalen maakten zijn naam in wijdere kringen bekend ; zijn eigenlijke roem echter begon eerst na de verschijning van «Krieg und Frieden» (1865— 1869). Eerst in 1870 verbreidden zich zijne geschriften buiten de russische grenzen. In 1881 begon hij zijne leer te verbreiden. Sedert 1880 beheerscht hij bijna uitsluitend de russische letterkunde, en hij was en is het, die zijn vaderland het grootste en gewichtigste deel van zijn geestelijk voedsel leverde en nog levert. Zijn stijl is niet onberispelijk; het is hem echter

Sluiten