Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stellen met ieder gewoon mensch. Dit is eerstens noodzakelijk, omdat het waar is en ten tweede, omdat Zijne leer op zichzelve, zonder iedere toevoeging van wonderen en zonder de bewering der opstanding, zóo waar, eenvoudig, heilbrengend en algemeen is, dat er voor niemand eenige grond bestaat, ze als zoodanig niet te aanvaarden. Met de leer der opstanding van den Meester wordt echter zonder noodzakelijkheid aan de groote leer een dwaas denkbeeld toegevoegd, dat voor de meeste menschen slechts de aanleiding zal wezen zich van haar af te wenden. Ten derde is het ook noodzakelijk Hem met ieder gewoon mensch gelijk te stellen, omdat de leer van Christus gewichtig en noodzakelijk is als de leer van een mensch zooals wij, juist daardoor, dat Hij als mensch, zooals wij, ons toonde, hoe ieder van ons goed kan leven.

Buitendien is het ook nog noodzakelijk Christus als een gewoon mensch te beschouwen, omdat de voorstelling, als zou Hij God zijn, onze betrekking tot den eenigen God-Vader zoude bemantelen en kleiner maken, want juist in deze betrekking ligt het wezen der leer van Christus. Wanneer ik Christus eene overmatige vereering toedraag, ik Hem tot God verhef, dan verzwak ik Zijne leer en maak haar onzuiver; d. w. z. ik boet juist datgene in, waarom ik I tem zoo hoog verhef.

Zoude eigenlijk de treurige ervaring, dat de kerken, die Christus als God belijden, tengevolge daarvan geraakt zijn tot algeheele miskenning van het wezen Zijner leer, voor ons niet eene voldoende les zijn, dezen weg niet verder te vervolgen?

De hoofdzaak echter is: het is niet waar en dat weten wij allen.

Sluiten