Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Terwijl de leer van Christus den menschen die oneindige volmaaktheid van den hemelschen Vader toont, waar ieder mensch, op welken graad van onvolmaaktheid hij ook moge staan, naar streeft, leidt zij hem daarheen. Het misverstand der menschen, die over de leer van Christus uit een maatschappelijk oogpunt oordeelen, bestaat daarin, dat zij, onder vooropstelling dat de volmaaktheid, waarop Christus wijst, geheel kan worden bereikt, vragen, wat zijn zal, wanneer dit alles is vervuld. Dit is eene verkeerde vooropstelling, want de volmaaktheid, waarover Christus spreekt, kan nooit worden bereikt. Christus gaf zijne leer, wetende dat de volstrekte volmaaktheid onbereikbaar is; dat het streven naar deze oneindige volmaaktheid het heil der menschen steeds vermeerderen zal en dat het tot in het oneindige vermeerderd worden kan.

De mensch, die op een lagen graad nog staat, maar op den weg ter volmaking voorwaarts schrijdt, leeft zedelijker, beter, volgt beter de leer van Christus op, dan hij, die op een veel hoogeren graad van zedelijkheid staande, niet voortschrijdt op den weg ter volmaking. Het verdwaalde schaap is den Vader dierbaarder dan het niet verdwaalde ;de verloren en de teruggevonden zoon dierbaarder dan de niet-verlorene.

De Christelijke leer is geene wetgeving, die ingevoerd door maatregelen van geweld, het leven der menschen onmiddellijk kan veranderen, liet Christendom is eene nieuwe hoogere opvatting des levens.

Sluiten