Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

liet kan niet worden voorgesclireven, doch slechts vrijwillig worden aangenomen, hetzij geestelijk, innerlijk, of door de ondervinding, uiterlijk.

Het Christendom in zijne ware beteekenis vernietigt den Staat. Oorspronkelijk werd het zoo opgevat en daarom kruisigde men Christus. De menschen, die niet door de noodzakelijkheid werden verplicht den Christelijken Staat te rechtvaardigen, vatten het steeds ook zoo op. Eerst toen de machthebbenden het uitwendige Christendom slechts in naam aannamen, begon men allerlei onmogelijke spitsvondige leerstellingen uit te denken, volgens welke het zoogenaamde Christendom met den Staat in overeenstemming kon worden gebracht. Maar voor ieder oprecht mensch van onzen tijd kan de onvereenigbaarheid van het ware Christendom — van de leer van deemoed, van die der vergiffenis aan schuldenaren, van die der liefde — met den Staat en zijn ïl hoogmoedszin, zijn geweld, zijne terechtstellingen en oorlogen, niet twijfelachtig meer zijn. liet belijden van het Christendom sluit niet alleen de mogelijkheid uit den Staat te erkennen, maar vernietigt ook zijne grondslagen. Wat is nu voor het heil der menschen meer noodzakelijk, wat waarborgt dit heil meer: de levensvorm van den Staat, of de vernietiging en vervanging daarvan door het Christendom ?

Christus vatte zijne leer niet op als eene dweepzieke dichterlijke hersenschim, maar als een werk, dat de menschheid verlost. ^ UA ,v

Sluiten