Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brengselen van den godsdienstigen invloed op de menschen - zedelijkheid - hebben ontvangen.

De pogingen om eene zedenleer zonder godsdienst te maken, zijn gelijk aan de pogingen van kinderen die eene lievelingsplan! willen verplanten en ze van haren wortel berooven, omdat deze hun mishaagt en zij dien als overbodig beschouwen, en die dan die wortellooze plant in de aarde zetten. Zonder godsdienstigen grondslag kan evenmin eene werkelijke ware zedenleer bestaan, als eene plant zonder wortel.

/ De godsdienst is eene bepaalde door den mensch vastgestelde verhouding van zijne op-zichzelf-staande persoonlijkheid tot de oneindige Wereld of haren Schepper. De zedelijkheid echter is de bestendig, leidsvrouw des levens, die uit deze verhouding voortvloeit.

Wij zijn allen gewoon te veronderstellen dat de zedenleer de meest onbeduidende en vervelende zaak is, waarin niets nieuws noch belangrijks kan voorkomen, niettegenstaande toch het menschelijke leven met al zijne samengestelde en veelsoortige, oogenschijnlijk van de zedelijkheid onafhankelijke werkzaamheden — staatkundige, wetenschappelijke, die van kunst en van nijverheid _ geen ander doel heeft, dan steeds meerdere en meerdere verduidelijking staving, bevestiging en toegankelijkmakintr der zedelijke waarheid.

Sluiten