Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Christen.

Omdat de geest van het Christendom niet wordt begrepen, verdeelt men de menschen gewoonlijk in Christenen en niet-Christenen. Het is eene dwaling, slechts den gedoopte voor een Christen te houden.

Eene andere, wel is waar niet zoo verkeerde, indeeling is die, volgens welke men hem, die volgens de grondslagen der christelijke leer een rein huiselijk leven leidt, geen moordenaar is, enz., een christen noemt, integenstelling met diengene, die niet zoo leeft.

Beide indeelingen echter zijn fout. Voor het Christendom bestaan er geene grenslijnen, die den Christen van den niet-Christen scheiden. Eenerzijds heeft het: Licht, een Ideaal, Christus! Anderzijds: Duisternis, het Dierlijke!

Er bestaat een in naam van Chrisrus tot Hem voortschrijden, langs den weg, dien Zijne leer ons toont.

Dezen weg gaan wij allen, waar ook wij ons bevinden.

De hoofdzaak is het Christelijk leven naar de leer der waarheid. Lofzangen, gebeden, sacramenten, redetwisten, bijbelcritieken en Kerkdiensten waren er ten allen tijde en onder alle mogelijke vormen in genoegzame menigten, ja zelfs tot in het overmatige. Xu staat er vlak voor de christelijke menschheid een andere taak: de verwezenlijking van de christelijke wereldbeschouwing in het leven. De vraag-

Sluiten