Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de leer van Christus is de liefde het leven-zelf; maar niet een onredelijk, smartelijk en vergankelijk, doch een gelukzalig en oneindig leven. De liefde is niet een gevolg van het verstand, niet het gevolg van eene bepaalde werkzaamheid; zij is de allerblijmoedigste werkzaamheid des levens, die ons van alle zijden omgeeft en die wij allen in onszelven kennen, van de vroegste herinneringen onzer kindschheid af, tot aan den tijd, waarin de bedriegelijke leeringen der wereld ze in onze ziel verbergen en ons de mogelijkheid hebben benomen ze te ondervinden.

De levensopvatting.

Van de drie levensopvattingen, die wij kennen, zijn de twee eerste door de menschheid reeds doorleefd en leeft de christenheid thans in de derde.

De eerste is: de persoonlijke of dierlijke; de tweede: de maatschappelijke of heidensche en de derde: de algemeene of goddelijke.

Volgens de eerste bestaat het menschelijk leven alléén in zijne eigene persoonlijkheid; daarbij is het doel des levens de bevrediging van den wil dezer persoonlijkheid.

Volgens de tweede bestaat het menschelijk leven niet alleen in zijne eigene persoonlijkheid, maar in de gemeenschap en voortzetting der persoonlijkheden: in den stam, in het gezin, in het geslacht, in den Staat; daarbij is het doel des levens, de bevrediging van den wil dezer gemeenschappen.

Sluiten