Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer men dezen regel in den eenvoudigsten zin erkent, moet hij gerekend worden te behooren tot de eenvoudigste, duidelijkste en meest algemeen erkende dingen: zóo worden begrepen, dat men het paard niet aanspant voor mij, maar dat ik het voor anderen doe; dat men niet kleederen en schoenen maakt voor mij, niet soep kookt voor mij, niet hout hakt voor mij enz., maar dat ik dit alles doe voor anderen.

Iedere poging om het leven eene beteekenis te geven, die niet begint met de zellzucht te verzaken; die niet tot doel heeft, den menschen te dienen, wordt een hersenschim, die bij de eerste aanraking met de rede in het niet verdwijnt.

De Gelijkheid der Menschen.

Welke ook de denkwijze en de graad van ontwikkeling zij van een mensch van onzen tijd; hetzij hij behoore tot de beschaafde liberalen van deze of geene kleur; hetzij tot de philosophen van eenige richting; hetzij tot de geleerden, tot de staathuishoudkundigen van eenige school; hetzij hij behoore tot de onbeschaafden; hetzij tot de godsdienstigen van deze of gene belijdenis; een ieder onzer weet, dat wij allen gelijke rechten hebben op het leven en op~3éTgoederen dezer wereld; wij weten dat de eenen niet beter zijn dan de anderen en wij allen gelijk. Dit is zoo voor een ieder zonder twijfel.

Sluiten