Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beginselen.

Ons beginsel is een algemeen beginsel, een grondbeginsel: de ltefde, niet slechts met de lippen, maar nietterdaad en in waarheid; dat beteekent: met opofFenng van het eigen leven voor God en den naaste.

Uit dit algemeene beginsel laten zich de bijzondere afleiden: deemoed, zachtmoedigheid, het niet-wederstaan van den booze.

Alleen bij het geloof te leven is even verderfelijk, als alleen naar beginselen. Het een is met het ander zoo nauw verbonden, dat zij deelen uitmaken van een geheel; van den zedelijken vooruitgang.

De Ontevredenheid met zichzelven.

Spreek er niet van en denk er niet aan, dat gij met uzelven ontevreden zijt; dat uw leven niet overeenstemt met de begeerten van uw hart. liet zou hetzelfde zijn, als wanneer iemand, dienaar Jeruzalem reist, steeds er aan denken wilde, hoeveel hij reeds van den weg heeft afgelegd en hoever hij nog heeft te gaan. Zulke gedachten verlammen de wilskracht. Wanneer men op en al aan de toekomst denken wil, dan denke men slechts aan het eerstvolgend punt van aankomst. Dit heeft natuurlijk alleen betrekking op hen, die werkelijk voorwaarts schrijden. Zelfs wanneer het gebeurde, dat iemand verdwaalde en op dezelfde plaats terugkwam, van-

Sluiten