Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oneindig voor ons ontrolt. Wanneer het zich onthulde en wij het reeds gedurende ons tijdelijk lichamelijk bestaan begrepen, dan was het geen eeuwig leven, want dan zou niets verder overblijven.

Waartoe verzamelt gij millioenen soldaten en wordt gijzel ven soldaten, die u wederzijds doodt en verminkt? Waarom verspilt gij ongehoord vele menschenkrachten, die milliarden tellen, tot het bouwen van onnutte en ongezonde steden? Waarom stelt gij belachelijke gerechtshoven in en zendt gij menschen' die _voor misdadigers houdt, naar Cayenne, Siberië en Australië, niettegenstaande gij weet, dat zulks onzinnig is? Waarom verlaat gij den landbouw, dien gij lief hebt, om te arbeiden in fabrieken en werkplaatsen, die gij verafschuwt? Waarom voedt gij uwe kinderen zoodanig op, dat zij een bestaan leiden, dat zij wraken! Waarom doet gij dat alles?

Alles wat wij doen om ons bestaan te verzekeren, gelijkt op hetgeen de struisvogel doet, wanneer hij, om niet te zien hoe men hem doodt, zijn kop verbergt.

Wij handelen zelfs nog onnoozeler dan de struisvogel, want wij zetten ons tegenwoordig werkelijk leven wetens op het spel, om ons vermeende waarborgen te verzekeren voor een twijfelachtig leven in eene onzekere toekomst. Wij beelden ons in en zijn er van vast overtuigd, dat ons bestaan alleen kan worden verzekerd door strijd met anderen. Wij zijn zoozeer gewoon aan den waan der vermeende verzekering van ons bezit, dat wij heelemaal niet

Sluiten