Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

samenstelling, die alle nienschen gevangen houdt in den ban van het geweld, waaruit het niet mogelijk is zich los te wringen. Deze ban bevat vier middelen, die onderling verbonden zijn en op de menschen hunne werking uitoefenen.

I let eerste en oudste middel is het aanjagen van vrees. Men stelt de bestaande staatsinrichtingen voor als iets dat heilig en onveranderbaar is, en bestraft op de meest gruwzame wijze iedere poging om daaraan te tornen.

Het tweede is de omkooping. Men berooft door belastingen en schattingen de arbeiders; bezoldigt daarmede de beambten, en voor dit geld worden deze verplicht, de verdrukking van het volk in stand te houden en te vergrooten.

liet derde middel kan men aanduiden als een hypnotiseeren van het volk. Het bestaat in het tegenhouden der geestelijke ontwikkeling en in het door verschillende soorten van suggestie trachten van de menschen te houden in de afgestorven levensopv atting, waarop de macht der regeering is gegrondvest.

Het vierde middel bestaat in het, met behulp der drie voorgaande middelen, van de op zulke wijze verstrikte en begoochelde menschen, afscheiden van een aantal, welke men door bijzondere middelen en langs bijzondere wegen tracht te verdierlijken en tot zulke willooze werktuigen van gruwzaamheid en ruwheid te maken, als de regeeringen noodig hebben. Dit geschiedt, door deze menschen op jeugdigen leeftijd, waarop zij nog geen duidelijk begrip van zedelijkheid kunnen hebben, van hunne gezinnen los te scheuren, in kazernes op te sluiten,

Sluiten